Zápis, 28. zasedání | Obec Bělov
Zápis, 28. zasedání

Zápis, 28. zasedání

  • 28. srpna 2014

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 18. 8. 2014, od 18:00 hodin.

Přítomni:

Jiří Přecechtěl, Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Radek Kašík, Milan Mazel, Josef Štourač

Omluveni:

Jaroslava Večeřová

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Jiřím Přecechtělem. Na zasedání přítomno 4 občané. Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace byla na úřední desce Obecního úřadu Bělov zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Starosta z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Bod I. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starosta obce určil ověřovateli zápisu Kašík Radek a Josefa Štourače a zapisovatelem Zdeňku Daňkovou.

Bod II. Schválení programu:

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje následující program zasedání.

  1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Schválení dodavatele bezdrátového rozhlasu
  4. Výběr dodavatele digitální povodňový plán obce
  5. Záměr pronájmu nebytového prostoru
  6. Nákup pozemků
  7. Různé
  8. Diskuze
  9. Závěr

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 Usnesení č. 1/28/14 bylo schváleno.

Všechny zápisy a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Bělov včetně příloh jsou k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři OÚ Bělov.
Starší příspěvek Změna: úprava provozu
Novější příspěvek Oznámení: E-ON

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn