Zápis, 3. zasedání | Obec Bělov
Zápis, 3. zasedání

Zápis, 3. zasedání

 • 19. prosince 2014

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 17. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Přítomni:

Jiří Přecechtěl, Milan Mazel, Zdeňka Daňková, Ladislav Škrabal, Martina Šimčíková

Omluveni:

Zdeněk Nevařil, Jaroslava Večeřová

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Jiřím Přecechtělem. Na zasedání přítomno 8 občanů. Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace byla na úřední desce Obecního úřadu Bělov zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Starosta z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Bod I. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starosta obce určil ověřovateli zápisu Z. Daňkovou a L. Škrabal, zapisovatelem Z. Daňkovou.

Bod II. Schválení programu:

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. Byly doplněny body – rozpočtové opatření č. 6, Spisový a skartační řád, Složení povodňové komise, Dodatek ke smlouvě o zajištění dopravy. Bod Rozvoj obce Bělov v letech 2015 – 2015 bude přesunut na další zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje následující program zasedání:

 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení
 4. Energie pod kontrolou-dodatek ke smlouvě
 5. VaK Kroměříž - žádost o finanční pomoc při rekonstrukci přerušovací komory
 6. Návrh Dohody o ukončení Rámcové smlouvy mezi obcí Bělov a městem Otrokovice
 7. Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje , o.p.s - žádost o finanční příspěvek
 8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění dopravy
 9. Rozpočet na rok 2015
 10. Rozpočtový výhled 2016-2017
 11. Rozpočtové opatření č. 6
 12. Zpráva inventurní komise
 13. Spisový a skartační řád
 14. Složení povodňové komise
 15. Různé
 16. Diskuze

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/3/14 bylo schváleno.

Všechny zápisy a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Bělov včetně příloh jsou k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři OÚ Bělov.
Starší příspěvek Rozpočtový výhled
Novější příspěvek Veřejná vyhláška

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn