Zápis, 18. zasedání | Obec Bělov
Zápis, 18. zasedání

Zápis, 18. zasedání

 • 28. prosince 2016

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 12. 2016, od 18:00 hodin

Přítomni:

Jiří Přecechtěl, Alois Daněk, Zdeňka Daňková, Martina Šimčíková, Ladislav Škrabal

Nepřítomni:

Jaroslava Večeřová, Zdeněk Nevařil

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Jiřím Přecechtělem. Na zasedání bylo přítomno 5 občanů. Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace byla na úřední desce Obecního úřadu Bělov zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Bod I. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starosta obce určil ověřovateli zápisu M. Šimčíkovou a A. Daňka, zapisovatelem Z. Daňkovou

Bod II. Schválení programu:

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. Byl doplněn bod Dohoda o poskytnutí služeb ve věci insolvenčního řízení, Smlouva o nájmu č.13851-158, Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena na uložení kabelu VN, Projednání žádosti Charita Otrokovice, uzavření nájemní smlouvy – obchod.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje následující program zasedání.

 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení
 4. Schválení rozpočtu obce na rok 2017
 5. Schválení rozpočtového výhledu 2018-2022
 6. Rozpočtové opatření č.4
 7. Dohoda o poskytnutí služeb ve věci insolvenčního řízení
 8. Smlouva o nájmu č.13851-158
 9. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena na uložení kabelu VN
 10. Žádost o dotaci Charita
 11. Smlouva s nájemcem obchodu
 12. Různé
 13. Diskuze
 14. Závěr

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/18/16 bylo schváleno.

Všechny zápisy a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Bělov včetně příloh jsou k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři OÚ Bělov.
Starší příspěvek Rozpočtový výhled 2017 – 18
Novější příspěvek Plavební komora Bělov

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn