Oznámení: MOTOBESIP

Oznámení: MOTOBESIP

  • 10. dubna 2017

Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP MěÚ Otrokovice), jako příslušný správní orgán dle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 500/2004 Sb.) a jako příslušný silniční správní úřad podle ust. § 40 odst. 1 a 5 písm. b) a podle ust. § 40 odst. 1 a 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 13/1997 Sb.), rozhodl se souhlasy vlastníků pozemních komunikací, na podkladě žádosti Města Otrokovice, IČ: 00284301, se sídlem nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice (dále jen město Otrokovice), ze dne 17.03.2017 podanou pod č.j. DOP/13257/2017 takto

povoluje

dle ust. § 25 odst. 6 písm. e) zák. č. 13/1997 Sb. zvláštní užívání pozemních komunikací – místních komunikací, a to nám. 3. května (parkoviště pod KB, u starého a u nového kostela, podél zástavby ve směru k ČSOB) a na části ul. Hložkova (v okolí 3. budovy MěU) v obci Otrokovice, z důvodu konání akce: „MOTOBESIP“, které budou při této akce využity jako shromaždiště motocyklů, v termínu: 15.04.2017 od 11.30 hod. do 15.00 hod. (náhradní termíny: 22.04., 29.04.2017) dle doložené situace.

Starší příspěvek Oznámení: včely
Novější příspěvek Oznámení: včely

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn