Zápis, 21. zasedání | Obec Bělov
Zápis, 21. zasedání

Zápis, 21. zasedání

 • 20. května 2017

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 12. 5. 2017, od 18:00 hodin

Přítomni:

Jiří Přecechtěl, Alois Daněk, Zdeňka Daňková, Martina Šimčíková, Ladislav Škrabal

Nepřítomni:

Jaroslava Večeřová, Zdeněk Nevařil

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Jiřím Přecechtělem. Na zasedání byli přítomni 14 občanů. Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace byla na úřední desce Obecního úřadu Bělov zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Bod I. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starosta obce určil ověřovateli zápisu M. Šimčíkovou a A. Daňka, zapisovatelem Z. Daňkovou.

Bod II. Schválení programu:

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. Byl doplněn bod Smlouva na odběr vody z hydrantu, žádost p. Kadlčíka a vypuštěn bod Záměr pronájmu obecního areálu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje následující program zasedání.

 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení
 4. Dohoda mezi městem Otrokovice a obcí Bělov o vytvoření školského obvodu mateřské školy
 5. Kastrace koček v obci Bělov
 6. Nákup pozemků
 7. Smlouva na odběr vody z hydrantu
 8. Záměr pronájmu obchodu za účelem provozování smíšeného zboží
 9. Záměr obce k pronájmu prostor v budově č.p. 77
 10. Zřízení druhého pracovního místa-VPP
 11. Obecní areál
 12. Žádost o dotaci – Domov pro seniory Napajedla, Záchranná stanice Buchlovice, Linka bezpečí, Český svaz včelařů
 13. Rozpočtové opatření č.2
 14. Źádost p. Kadlčíka
 15. Různé
 16. Diskuze
 17. Závěr

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/21/17 bylo schváleno.

Všechny zápisy a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Bělov včetně příloh jsou k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři OÚ Bělov.
Starší příspěvek Návrh závěrečného účtu, ’16
Novější příspěvek Změna telefonních čísel

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn