Zápis, 22. zasedání

Zápis, 22. zasedání

 • 3. července 2017
 • 1

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 26. 6. 2017, od 18:00 hodin

Přítomni:

Jiří Přecechtěl, Alois Daněk, Zdeňka Daňková, Martina Šimčíková, Ladislav Škrabal

Nepřítomni:

Jaroslava Večeřová, Zdeněk Nevařil

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Jiřím Přecechtělem. Na zasedání byli přítomni 13 občanů. Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace byla na úřední desce Obecního úřadu Bělov zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Bod I. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starosta obce určil ověřovateli zápisu M. Šimčíkovou a A. Daňka, zapisovatelem Z. Daňkovou.

Bod II. Schválení programu:

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje následující program zasedání.
 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení
 4. Schválení závěrečného účtu obce Bělov za rok 2016
 5. Rozhodnutí o dalším postupu pořizování územního plánu obce Bělov
 6. Zpráva statika - obecní areál
 7. Záměr pronájmu obchodu za účelem provozování smíšeného zboží
 8. Různé
 9. Diskuze
 10. Závěr

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/22/17 bylo schváleno.

Všechny zápisy a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Bělov včetně příloh jsou k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři OÚ Bělov.
Starší příspěvek Závěrečný účet, ’16
Novější příspěvek Nařízení veterinární správy

Komentáře

 1. reagovat »

  Pavel
  10.7.2017

  Blbé je, že knihkupectví u KB banky v Otrokovicích končí, a bude od 13.7.2017 zavřeno. Aktuálně probíhá totální likvidace. V září tam už bude antikvariát. Děcka poukazku už asi ani nestihnou ani využít. :-(

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn