Vyhláška, územní plán

Vyhláška, územní plán

  • 1. srpna 2017

Veřejná vyhláška o doručení (zveřejnění) návrhu Územního plánu Bělov

Městský úřad Otrokovice, odbor rozvoje města, oddělení rozvoje a územního plánování – úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“), jako orgán obce příslušný dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) oznamuje v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona a § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů doručení návrhu Územního plánu Bělov.

Návrh Územního plánu Bělov byl vypracovaný na základě schváleného zadání, je zhotovený pro správní území obce Bělov, které tvoří katastrální území Bělov. Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání (urbanistické koncepce), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury, vymezuje zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území (plocha přestavby), pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.

Vzhledem k rozsahu návrhu Územního plánu Bělov jej není možné zveřejnit na úřední desce v úplném znění.

Připomínky, náměty zasílejte:

Městskému úřadu Otrokovice,
odboru rozvoje města, oddělení rozvoje a územního plánování,
nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice.
Mgr. Anna Liberová, vedoucí oddělení

Starší příspěvek Nepropachtovaný majetek
Novější příspěvek Mimořádná veterinární opatření

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn