Cena za dodávku vody | Obec Bělov
Cena za dodávku vody

Cena za dodávku vody

Cena za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod pro rok 2018

Vážení odběratelé, na základě respektování podmínek Státního fondu životního prostředí ČR vycházející z finanční udržitelnosti realizovaných projektů — rekonstrukce ČOV Hulín, ČOV Chropyně, Rozšíření a rekonstrukce úpravny vody v aglomeraci Kroměříž a Výstavba kanalizace a výtlaku OV z Bezměrova na ČOV Postoupky, na které byly společnosti poskytnuty dotace ze SFŽP ČR a Evropských fondů, rozhodlo představenstvo společnosti dne 20. II. 2017, že s účinností od 1. I. 2018 vstupují pro zákazníky Vodovodů a kanalizací Kroměříž, a. s. v platnost tyto ceny za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod:

Cena v Kč/m3 bez DPHcena v Kč/m vč. DPH 15%
Voda pitná32,1634,68
Voda odpadní36,98 39,88
Cena celkem66,8476,86

Oproti roku 2017 dochází k nárůstu ceny vody pitné a vody odpadní celkem 0 1,96 KČ, tj. 0 2,6 % včetně DPH. Celková cena za jeden litr spotřebované pitné vody vypuštěné do veřejné kanalizace je 0,077 Kč vč. DPH.

Ke zvýšení ceny vody pitné a odpadní dochází v důsledku nárůstu nákladů na energie, mzdy a likvidaci odpadů z čistíren odpadních vod.

Zvýšení cen vody pitné a vody odpadní je také ovlivněno úspěšným čerpáním dotací z Evropských fondů a z Operačního programu životního prostředí v uplynulých letech. V letech 2010 - 2014 nám byly poskytnuty dotace na výše uvedené rekonstrukce ve výši 212,7 milionu korun. Dalších 101 milionů korun bylo financováno z rozpočtu společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. Jednou z podmínek přijetí dotací je zajištění obnovy tohoto majetku postupným zvyšováním ceny až k dosažení tzv. plně nákladové ceny služby. Tato podmínka finanční udržitelnosti projektu se realizuje prostřednictvím stanovených cenových rozmezí (minimální a maximální rozpětí ceny) pro vodu pitnou a vodu odpadní dle finančních analýz jednotlivých projektů.

V roce 2017 jsme obdrželi dotaci od Ministerstva zemědělství ve výši 25,4 milionu korun na projekt Zkapacitnění prameniště a zvýšení jakosti pitné vody z prameniště Hulín. Dalších 44,8 milionu korun bylo financováno z rozpočtu společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. Po uvedení do provozu se předpokládá zvýšení provozní zabezpečenosti Kroměřížska, zejména při ohrožení některého ze zdrojů pitné vody, a to nejen vlivem sucha, ale i při nebezpečí povodní. Také se tímto opatřením garantuje dostatečné množství surové vody pro zásobování celého okresu Kroměříž na příštích několik desítek let.

Cenová politika společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. je i přes tlak na nárůst cen vody pitné a vody odpadní dlouhodobě utvářena tak, aby udržovala výši ceny vody pitné a odpadní pod průměrem cen v České republice a zárove? byla schopna zajistit zákazníkům vysokou kvalitu služeb v požadovaném rozsahu.

Ing. Ladislav Lejsal
předseda představenstva

Starší příspěvek Návrh rozpočtu DSO
Novější příspěvek Místo a čas konání voleb

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn