Zřizovací listina knihovny

  • vyvěšeno: 29.11.2002
  • sňato:
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl

Obec Bělov vydává, na základě usnesení zastupitelstva čj.230/02 ze dne 27.11.2002 a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zák. č. 257/2001 Sb., knihovním zákonem

Zřizovací listinu

Obecní knihovny v Bělově organizační složky obce /dále jen knihovna/

Čl.1 Označení zřizovatele

Obec Bělov,okres Kroměříž.IČO 00287032

Čl.2 Název a sídlo organizační složky

Název organizace: Obecní knihovna v Bělově organizační složka Obce Bělov Sídlo a adresa organizace: Bělov č.p.97,768 21 Kvasice

Knihovna je organizační složkou obce, nemá právní subjektivitu, nemůže nabývat svým jménem práv a zavazovat se. S výjimkou případů, které jsou v této zřizovací listině jmenovitě uvedeny.

Čl.3 Účel zřízení a předmět činnosti

Vymezení účelu zřízení: Obecní knihovna v Bělově je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, při zachování rovných podmínek pro všechny občany, uspokojování kulturních a informačních potřeb a k všestrannému napomáhání všem formám vzdělávání občanů ve smyslu § 2, písm. a) a § 3, odst. 1), písm. c zákona č. 257/2001 Sb.

Vymezení předmětu činnosti: 1. Knihovna buduje a zpřístupňuje univerzální knihovní fond se zřetelem k potřebám všech občanů obce a plnění účelu svého zřízení.

2. Knihovna shromažďuje, zpracovává, uchovává a poskytuje informace o obci.

3. Poskytuje meziknihovní služby (výpůjční a informační).

4. Zprostředkovává informace z vnějších informačních zdrojů, zejména z oblasti státní správy a samosprávy.

5. Umožňuje přístup k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má bezplatný přístup, pomocí telekomunikačního zařízení.

6. Pořádá exkurze, besedy, přednášky, výstavy a jiné kulturní a vzdělávací akce. Spolupracuje s dalšími organizacemi v obci.

7. Bude-li knihovna zaregistrována v registru veřejných knihoven, vedeného MK ČR, pak při plnění svých hlavních činností spolupracuje s Knihovnou Kroměřížska,Slovanské náměstí 3920Kroměříž,která je pověřena regionálními funkcemi. 8. Obsah, formy a rozsah spolupráce bude předmětem samostatné smlouvy mezi Obcí Bělov a Knihovnou Kroměřížska pověřenou regionálními funkcemi.

9. Podmínky za nichž jsou služby knihovny poskytovány jsou uvedeny v Knihovním řádu.

Čl. 4 Vedení knihovny (Označení osob oprávněných jednat za organizační jednotku)

1. Knihovník, který je oprávněn jednat za knihovnu, je jmenován a odvoláván zastupitelstvem obce, jmenování má písemnou formu. 2. Knihovník je zaměstnancem zřizovatele. 3. Knihovník je zřizovateli odpovědný za činnost knihovny, za hospodaření s obecním majetkem, svěřeným jí do užívání, i za správnost nakládání s finančními prostředky podle platných právních předpisů a pokynů zřizovatele. 4. Knihovník předkládá zřizovateli ke schválení Výpůjční řád a další dokumenty nezbytné pro činnost knihovny.

Čl. 5 Vymezení majetku , k němuž má knihovna právo hospodaření

1. 1. Obec Bělov svěřuje knihovně do užívání za účelem zajištění jejího provozu tento svůj: a) hmotný majetek: dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě celkem:8530,-Kč drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě celkem :3600,-Kč b) nehmotný majetek 1000,-Kč dle inventárního soupisu provedeného ke dni 30.6.2002

2. Knihovna není oprávněna svěřený majetek obce dále půjčovat, nebo s ním nakládat tak, aby byl změněn charakter a původní účel věci.

Čl 6. Hospodaření knihovny

1. Knihovna není samostatnou účetní jednotkou.

2. Hospodaření knihovny je součástí hospodaření obce. Rozpočet knihovny je součástí rozpočtu obce, částka na zabezpečení činnosti knihovny je každoročně stanovována v rámci rozpočtu obce.

3. Knihovně jsou čtvrtletně poskytovány z rozpočtu obce finanční zálohy v hotovosti , které jí umožňují operativně zajišťovat běžnou pravidelnou činnost. Své výdaje hradí knihovna z těchto záloh.

4. Nevyčerpanou provozní zálohu je knihovna povinna vráti zřizovateli v termínu do 15 dne před koncem roku.

5. Knihovna je oprávněna vybírat příjmy v hotovosti v souladu s ceníkem Výpůjčního řádu , o kterých vede evidenci a odevzdává je k 20 každého měsíce do rozpočtu obce.

6. Dalšími finanční i zdroji knihovny mohou být např. účelové dotace (granty), finanční dary, sponzorské příspěvky apod. Tyto finanční zdroje musí být zaúčtovány tak, aby byl prokázán účel jejich využití.

7. Průběh hospodaření vede knihovna v peněžním deníku v členění podle rozpočtové skladby. Údaje z peněžního deníku jsou převáděny do rozpočtu příjmů a výdajů zřizovatele v termínu a to měsíčně a nejpozději 15 dní před koncem roku provedeno závěrečné vyúčtování.

8. Hospodaření se svěřeným majetkem a s peněžními prostředky zřizovatel pravidelně kontroluje prostřednictvím určeného pracovníka Obecního úřadu v Bělově-předseda kontrolního výboru.

Čl. 7 Závěrečná ustanovení

1. Knihovna je zřízena na dobu neurčitou 2. Tato zřizovací listina vstupuje v platnost dnem 30.11.2002

V Bělově, dne 30.11.2002

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Kypr: ostrov svatých 17

Kypr: ostrov...

31. března 2017

Hrající prázdniny 29

Hrající prázdniny

24. července 2015

Beseda o Bibli 19

Beseda o Bibli

6. března 2015

Čtení při svíčkách

Čtení při...

1. března 2015

Vystoupení dětí 20

Vystoupení dětí

25. července 2014

Malování 4

Malování

7. června 2014

První zvonění 24

První zvonění

2. září 2012

První zvonění

První zvonění

28. srpna 2012

Obecní knihovna 8

Obecní knihovna

11. dubna 2009

PF 2008

PF 2008

1. ledna 2008

Informace z knihovny

Informace z knihovny

29. listopadu 2007

Knihovna
2

Knihovna

26. srpna 2006

Knihovna

Knihovna

1. ledna 2005