Plánování sociálních služeb

Plánování sociálních služeb

  • 25. února 2007
sociální služby
Dne 1. ledna 2007 vstoupil v účinnost nový zákon o sociálních službách číslo 108/2006 Sb. Právní úprava hovoří v termínech, které zatím nemusí být obecně známé.

Informační dokument nabízí stručné vysvětlení nové právní úpravy ve vztahu k dostupnosti sociálních služeb. Tam, kde lidé nepříznivou sociální situací nezvládají vlastními silami, pomáhá solidárně společnost prostřednictvím spektra sociálních služeb.

Ty poskytují nevládní neziskové organizace, příspěvkové organizace obcí a krajů, fyzické osoby a v malé míře také organizační složky státu.

Sociální služby jsou nástrojem pomoci a podpory lidem v nepříznivé sociální situaci. Jejich prostřednictvím se snažíme předcházet vyčlenění lidí ze společnosti a izolaci. Cílem sociálních služeb je umožnit lidem vést co nejobvyklejší způsob života: zůstávat ve svém známém prostředí, v rodinách, mít možnost pracovat, využívat veřejných služeb a nabídky aktivit pro volný čas.

Nová právní úprava jasně definuje a vymezuje pojem sociální služby. Jsou členěny na tři základní druhy s vymezením cílové skupiny uživatelů sociální služby:

1) sociální poradenství je v základní formě poskytováno jako součást všech sociálních služeb a v odborné formě zákonem vyjmenovaným skupinám osob,

2) služby sociální péče jsou určeny lidem s potřebou udržet si fyzickou a psychickou soběstačnost. Smyslem je udržet člověka co nejdéle v jeho přirozeném prostředí - domácnosti a umožnit mu vést pokud možno běžný život. Vylučuje-li stav člověka možnost zůstat v přirozeném prostředí, je cílem služeb zajistit důstojné prostředí a zacházení,

3) služby sociální prevence mají za cíl zabránit sociálnímu vyloučení. Lidé mohou být ohroženi sociálním vyloučením z různých důvodů: životem v sociálně znevýhod�?ujícím prostředí, jsou-li ohrožována jejich práva a zájmy trestnou činností, nezvládnou-li vyřešit nějakou krizovou situaci, nebo mají-li životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností. Vhodně volená sociální služba pomáhá nejen těmto skupinám a jednotlivcům, ale také většinové společnosti - obci samé se vyplatí.

Sociální služby je nutné koordinovat a plánovat, aby jejich nabídka odpovídala skutečným potřebám uživatelů, ale také finančním možnostem státu, krajů a obcí. Tvorba střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb se týká jen sociálních služeb, které jsou v zákoně vyjmenovány.

Podle zákona je povinností obce zjišťovat potřeby pro poskytování sociálních služeb pro lidi na svém území a dále také zajišťovat dostupnost informací o těchto službách. Zákon neukládá obci povinnost zpracovat střednědobý plán rozvoje, avšak chce-li obec zjišťovat potřeby, hledat služby nebo realizovat takové služby, které si opravdu lidé přejí a současně je v možnostech obce je zajistit, je zpracování plánu optimálním způsobem, jak tohoto stavu dosáhnout.

Takový plán vychází z neustálého zjišťování potřeb lidí ve stanoveném území a hledání způsobů jejich uspokojování.

Obsahem plánu je popis a analýza dostupných zdrojů a potřeb včetně ekonomického vyhodnocení a rovněž strategie zajišťování a rozvoje služeb. Plán dále stanovuje povinnosti zúčastněných subjektů, způsob sledování a vyhodnocování plnění plánu a způsob, jakým lze provést změny v poskytování sociálních služeb.

V souvislosti s napojením obcí na plán rozvoje sociálních služeb kraje, který povinnost plánovat má, je pro obec výhodnější služby plánovat také. Zákon hovoří o financování sociálních služeb, jež jsou v souladu s plánem rozvoje a výše dotace je odvozena od zpracovaného plánu. Ustanovení se vztahuje na kraje, z logiky věci však vyplývá - nebude-li kraj znát situaci v obcích, těžko bude moci požádat o adekvátní množství prostředků a obce bez plánu mohou přijít o nemalou část peněz, které kraj na druhé straně poskytne na financování takových sociálních služeb, o nichž bude z plánu vědět.

Kvalitní sociální služby lze poskytovat při zachování místní, časové a finanční dostupnosti pouze v případě, jsou-li pro uživatele: „ušity na míru", je-li zachován rovný přístup - zejména příslušníkům sociálně ohrožených skupin, a známe-li opravdové potřeby obyvatel, stávajících uživatelů a poskytovatelů služeb a možnosti obce.

Chcete poskytovat kvalitní služby a současně víte, že:

  • ne všichni občané využívají sociální služby, které jim lze zprostředkovat;


  • ve vaší obci existují skupiny obyvatel, jež potřebují nějakou sociální službu a vy nemáte možnost je na ni napojit, protože neexistuje nebo nevíte, zda se v regionu vyskytuje;


  • na území vaší obce existuje/í nevládní organizace mající potenciál určitou sociální službu poskytovat, ale jsou primárně zaměřeny na jiný typ uživatelů;


  • je vaše obec příliš malá na to, aby si vytvořila svůj vlastní pián rozvoje sociálních služeb, jenž definuje i zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a chtěli byste se spojit s některou z obcí ve vašem okolí, která je na tom podobně;
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky - Odbor sociálních služeb jako metodický orgán dopo-ručuje všem pracovníkům v obcích II. a III. typu, kteří doposud nevypracovali nebo nepřemýšleli o vypraco-vání plánu rozvoje sociálních služeb, aby požádali o informace, pomoc a podporu při plánování sociálních služeb krajského vzdělavatele v oblasti (komunitního) plánování sociálních služeb. V každém kraji je Vám k dispozici několik vzdělavatelů. Krajští vzdělavatelé byli vyškoleni v průběhu veřejné zakázky MPSV ČR „Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb". Součástí projektu jsou kromě jiného i Metodiky plánování sociálních služeb. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu v rámci opatření 2.1 operačního programu Rozvoje lidských zdrojů a vládou České republiky.

Potřebné informace Vám poskytnou pracovníci krajského úřadu. Upřes�?ující informace o plánování rozvoje sociálních služeb získáte na www.mpsv.cz pod oddílem Sociální služby v odkazu Komunitní plánování.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Dejte domov dětem!

Dejte domov dětem!

29. března 2019

Včelka: senior care

Včelka: senior care

29. listopadu 2018

Kola pro Afriku

Kola pro Afriku

14. února 2018

Dejte domov dětem

Dejte domov dětem

12. prosince 2017

Dětské centrum

Dětské centrum

10. srpna 2017

Horizont

Horizont

1. prosince 2015

Prostor pro setkání

Prostor pro...

11. dubna 2015

Prostor pro setkání

Prostor pro...

19. března 2014

Poradenské místo

Poradenské místo

28. února 2012

Plánované změny sociálních služeb

Plánované změny...

13. září 2011

Dluhové poradenství Samaritán

Dluhové poradenství...

17. července 2011

Osobní asistence pro handicapované děti

Osobní asistence...

13. července 2011

NADĚJE o.s., pobočka Otrokovice

NADĚJE o.s.,...

10. července 2011

Péče o osoby se zdravotním postižením

Péče o osoby se...

16. března 2011

Poradenské místo

Poradenské místo

1. března 2011

Nezisková organizace Podané ruce

Nezisková...

19. března 2008

Nový domov pro seniory

Nový domov pro...

18. ledna 2008

SWOT analýzy

SWOT analýzy

19. listopadu 2007

SENIOR rozšiřuje pobytové služby

SENIOR rozšiřuje...

31. května 2007

Stop domácímu násilí

Stop domácímu...

16. března 2007

Pozvánka

Pozvánka

5. ledna 2007

Výstava kompenzačních pomůcek

Výstava...

18. září 2006

POZV?NKA

POZV?NKA

11. ledna 2006