SWOT analýzy

SWOT analýzy

 • 19. listopadu 2007
SWOT analýza je metoda analýzy, díky které je možno zhodnotit silné (ang: Strengths) a slabé (ang: Weaknesses) stránky, příležitosti (ang: Opportunities) a hrozby (ang: Threats), spojené s určitým projektem, typem podnikání či něčím podobným. Jedná se o metodu analýzy užívanou v hlavně marketingu. Díky ní dokážeme komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové možnosti růstu. Je součástí strategického (dlouhodobého) plánování společnosti. Tato analýza byla vyvinuta Albertem Humphreym, který vedl v 60. a 70. letech výzkumný projekt na Stanfordově univerzitě, při němž byla využita data od 500 nejvýznamnějších amerických společností.

Základ metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do 4 výše uvedených základních skupin. Vzájemnou interakcí faktorů silných a slabých stránek na jedné straně vůči příležitostem a nebezpečím na straně druhé lze získat nové kvalitativní informace, které charakterizují a hodnotí úrove? jejich vzájemného střetu.

SWOT analýzu je dále možno členit pomocí mřížky:

SWOT-
analýza
Interní analýza
Silné stránkySlabé stránky
E
x
t
e
r
n
í

a
n
a
l
ý
z
a
PříležitostiS-O-Strategie:
Vývoj nových metod, které jsou vhodné pro rozvoj silných stránek společnosti (projektu).
W-O-Strategie:
Odstranění slabin pro vznik nových příležitostí.
HrozbyS-T-Strategie:
Použití silných stránek pro zamezení hrozeb.
W-T-Strategie:
Vývoj strategií, díky nimž je možné omezit hrozby, ohrožující naše slabé stránky.


Při aplikaci SWOT analýzy v oblasti lidských zdrojů jsou silné a slabé stránky chápany jako analýza současnosti, možnosti a hrozby jako analýza dalšího možného vývoje.

zdroj: článek SWOT, wikipedia.org

Informace k analýze SWOT uvádíme, protože v rámci realizace projektu Komunitního plánování proběhly analýzy, při nichž byly zjištěny potřeby obcí mikroregionu Otrokovicko, organizací poskytující sociální služby, veřejnosti a uživatelů sociálních služeb z řad seniorů, osob se zdravotním postižením a nezaměstnaných.

Výsledky pracovních skupin

1. SWOT analýza zpracovaná členy pracovní skupiny Osoby ohrožené sociálně patologickými jevy pro cílovou skupinu Drogově závislí
SWOT-
analýza
Interní analýza
Silné stránkySlabé stránky
E
x
t
e
r
n
í

a
n
a
l
ý
z
a
Příležitosti
 • Fungující spolupráce s krajem, s obcemi (ONYX)
 • Fungující služby K-centra, Streetwork (ONYX)
 • Bezpečné užívání drog
 • Preventivní programy na ZŠ (kriminalita, drogy)
 • Certifikace na preventivní programy - Erego
 • Terénní programy na Otrokovicku (Napajedla, Otrokovice, Tlumačov)
 • Motivační programy pro drogově závislé (aktivizační plány)
 • Prevence – Unie Kompas, Centrum prevence
 • Chybí krizová intervence pro rodiče, partnery drogově závislých v Otrokovicích
 • Informační schůzky o problematice drogově závislých (likvidace jehel - postup při odhalení tohoto problému, prevence) – systém spolupráce NNO, obcí, policie
 • Chybí doléčovací zařízení na krajské úrovni
 • Chybí screenningové testy na žloutenku typu B, C
 • Malá kapacita preventivních programů
 • Chybí souhrnné informace o problematice drogově závislých – kontakty, postup, řešení, zařízení
 • Chybí záchytné zařízení
 • Chybí zařízení DETOX
 • Chybí sekundární prevence (šikana)
 • Terénní programy (NZDM)
 • Znalosti k problému čerpání financí
Hrozby
 • „Bezpečné“ užívání drog
 • Krizová intervence pro rodiče
 • Vůle léčit se
 • Spolupráce soc. odboru, ONYXu, policie, městské policie
 • Preventista na MP – informace na školách
 • Dlouhodobé programy prevence – CP
 • Certifikace zařízení na preventivní programy
 • Auto pro terénní pracovníky ONYXu – časová úspora, větší mobilita
 • Školení na čerpání financí ze SF EU
 • Volby (stanovení jiných priorit než péče o drogově závislé)
 • Nejisté víceleté financování
 • Nemoci mezi komunitou drogově závislých
 • Ohrožení široké veřejnosti
 • Duplicita služeb – drogově závislý klient je zárove? i bezdomovec
 • Nevyjasněné úkoly (NNO x sociální kurátor )
 • Drogově závislí - politicky neatraktivní téma
 • Nezájem o služby
 • Hospodářská kriminalita(krádeže – snadný přístup k penězům), drogově závislí nejsou nuceni změnitživotní styl


2. SWOT analýza zpracovaná členy pracovní skupiny Osoby v krizi pro cílovou skupinu Oběti násilí
SWOT-
analýza
Interní analýza
Silné stránkySlabé stránky
E
x
t
e
r
n
í

a
n
a
l
ý
z
a
Příležitosti

 • Intervenční centrum
 • Opora v zákoně
 • Nový domov
 • OSPOD
 • PPP
 • Linky SOS
 • Fungující služby dle tabulky potřeb
 • Bydlení pro děti z dětských domovů
 • Kurátor pro dospělé
 • Chybí integrovaný informační systém + tištěná podoba informací; malá informovanost
 • Chybí krizové lůžko v ND
  (kapacita)
 • Důkazní nouze v případě domácího násilí – nepřítomnost svědků
 • Pohotovost pracovníků MÚ
 • Chybí krizové lůžko pro dospělé
 • Chybí chráněné bydlení pro děti z dětských domovů (Domy na půl cesty)
 • Umění čerpat finance z dotací EU
 • Oběti nehledají pomoc (stud, strach), neřeší problém
 • Nemožnost řešení problému ihned
 • Psychologická pomoc,právní pomoc, zdravotní pomoc – není ihned
Hrozby
 • Strukturální fondy EU, nadace, granty
 • Dotazníková šetření, informace
 • Propagace problematiky
 • Informační katalog pro MP – obsahuje kontakty, kam se může oběť obrátit (NNO, SOC)
 • Dosažitelnost služeb
 • Provázanost, návaznost, kompetence orgánů v řízení
 • Azylová turistika (strach uživatelů ocitnout se v nechráněných podmínkách)
 • Nedostatek financí
 • Nedostatek kapacit (personální), MP, IC, ND
 • Politici nejsou nakloněni pomoci těmto skupinám
 • Možné zneužívání služeb
 • Nedostatek osobního kontaktu s obětí
 • Oběť se nedočká právní pomoci


3. SWOT analýza zpracovaná členy pracovní skupiny Rodiny s dětmi
SWOT-
analýza
Interní analýza
Silné stránkySlabé stránky
E
x
t
e
r
n
í

a
n
a
l
ý
z
a
Příležitosti
 • Lidé jsou spokojení s fungujícími sociálními službami
 • Fungující služby
 • Existence Terénní služby rodinám s dětmi
 • MC Domino
 • MŠ Klubíčko
 • NZDM Šlikr
 • DDM Sluníčko
 • Psycholog na OSPOD
 • Malá kapacita služeb psychologa (OSPOD)
 • Malé povědomí o poskytovaných službách – nesrozumitelnost služeb
 • Rozptýlené a nepřehledné informace
 • Malá provázanost služeb (kontinuálnost)
 • Služby nejsou „nízkoprahové“
 • Nejsou bezbariérové ZŠ
 • Chybí společné aktivity rodin s dětmi
 • Dostupnost aktivit pro rodiny s dětmi z obcí mikroregionu
Hrozby
 • Využití dobré praxe v organizacích (např. Naděje)
 • Preventivní programy z komise sociálně právní ochrany dětí
 • Informace v Otrokovických novinách (v každé rodině)
 • Komunitní plánování
 • Rozvoj TSRD formou zaměstnání dlouhodobě nezaměstnaných v rámci programu Úřadu práce
 • Dobrovolníci (5P)
 • Společensky účelná pracovní místa
 • Názornost, konkrétnostv práci s rodinami
 • Nevhodné umístění služeb ( místo)
 • Finanční náročnost služeb
 • Bezbariérovost služeb (ZŠ)
 • Neznalost aktivit, které je možné využít
 • Nezájem rodin – nenalezení cesty k rodinám
 • Nabídka neosloví rodiny
 • Neochota rodin komunikovat

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Dejte domov dětem!

Dejte domov dětem!

29. března 2019

Včelka: senior care

Včelka: senior care

29. listopadu 2018

Kola pro Afriku

Kola pro Afriku

14. února 2018

Dejte domov dětem

Dejte domov dětem

12. prosince 2017

Dětské centrum

Dětské centrum

10. srpna 2017

Horizont

Horizont

1. prosince 2015

Prostor pro setkání

Prostor pro...

11. dubna 2015

Prostor pro setkání

Prostor pro...

19. března 2014

Poradenské místo

Poradenské místo

28. února 2012

Plánované změny sociálních služeb

Plánované změny...

13. září 2011

Dluhové poradenství Samaritán

Dluhové poradenství...

17. července 2011

Osobní asistence pro handicapované děti

Osobní asistence...

13. července 2011

NADĚJE o.s., pobočka Otrokovice

NADĚJE o.s.,...

10. července 2011

Péče o osoby se zdravotním postižením

Péče o osoby se...

16. března 2011

Poradenské místo

Poradenské místo

1. března 2011

Nezisková organizace Podané ruce

Nezisková...

19. března 2008

Nový domov pro seniory

Nový domov pro...

18. ledna 2008

SENIOR rozšiřuje pobytové služby

SENIOR rozšiřuje...

31. května 2007

Stop domácímu násilí

Stop domácímu...

16. března 2007

Plánování sociálních služeb

Plánování...

25. února 2007

Pozvánka

Pozvánka

5. ledna 2007

Výstava kompenzačních pomůcek

Výstava...

18. září 2006

POZV?NKA

POZV?NKA

11. ledna 2006