Oznámení – výběrové řízení

Oznámení – výběrové řízení

OBEC KVASICE - OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Obec Kvasice vyhlašuje výběrové řízení na prodej 11 stavebních pozemků pro budoucí výstavbu RD v ul. Pod Strážným v Kvasicích za cenu nejvyšší nabídky za následujících podmínek:

 1. Minimální kupní cena každého stavebního pozemku je 650,- Kč / m2.
 2. Prodej se uskuteční na základě uzavřené smlouvy s uchazečem a stavebníkem v jedné osobě, případně manžel + manželka, druh + družka ( dále jen „uchazeč"), která bude obsahovat základní podmínky výstavby, soulad s urbanistickou studií a termíny výstavby ( dále jen „smlouva").
 3. Smlouva musí být uzavřena do 1 měsíce po vyhodnocení výběrového řízení výběrovou komisí a seznámení uchazeče s výsledky
 4. Uchazeč, který se umístil ve výběrovém řízení na 1. místě, uhradí kupní cenu před podpisem smlouvy.
 5. Pokud uchazeč uhradí kupní cenu ve výši své nabídky, ale neuzavře smlouvu dle bodu 3 tohoto oznámení, bude mu sděleno, že nesplnil podmínky výběrového řízení, obec odstupuje od uzavření smlouvy a uhrazená částka vrácena uchazeči do 15 dnů. Poté bude vyzván uchazeč, který se umístil ve výběrovém řízení na místě následujícím, aby uhradil kupní cenu ve výši své nabídky a uzavřel s obcí smlouvu. Na následujícího uchazeče nezahájené stavby se nevztahuje v bodu 9 tohoto oznámení podmínka uzavření smlouvy s 1 .uchazečem, ale s ním samým, ostatní podmínky v bodu 9 zůstávají v platnosti.
 6. Pokud uchazeč neuhradí kupní cenu ve výši své nabídky, nemůže uzavřít smlouvu dle bodu 4 tohoto oznámení, bude mu po 1 měsíci od vyhodnocení výběrového řízení výběrovou komisí a seznámení uchazečů s výsledky sděleno, že nesplnil podmínky výběrového řízení a obec odstupuje od uzavření smlouvy. Poté bude vyzván uchazeč, který se umístil ve výběrovém řízení na místě následujícím, aby uhradil kupní cenu ve výši své nabídky a uzavřel s obcí smlouvu. Na následujícího uchazeče se nevztahuje v bodu 9 tohoto oznámení podmínka uzavření smlouvy s 1 .uchazečem, ale s ním samým, ostatní podmínky v bodu 9 zůstávají v platnosti.
 7. V případě, že uchazeč odstoupí po uzavření smlouvy od koupě pozemku i s případně rozestavěnou stavbou, je povinen před prodejem zpět obci. na vlastní náklady uvést pozemek do původního stavu, nebo doložit doklad o finančním vypořádání provedených prací na zahájené stavbě s uchazečem, který se umístil ve výběrovém řízení na místě následujícím, se kterým bude následně uzavřena smlouva s obcí. Odstupujícímu uchazeči sdělí obec na žádost jméno a příjmení uchazeče, který se umístil na následujícím místě ve výběrovém řízení. Teprve poté bude původnímu uchazeči kupní cena vrácena ve výši dle nabídky následujícího uchazeče.
 8. Pokud uchazeč dokončí stavbu v termínu do 3 let od podpisu smlouvy, splní všechny podmínky smlouvy a prokáže se kolaudačním souhlasem nebo souhlasem s užíváním stavby, bude mu přiznán a uhrazen bonus v hodnotě 10 % jeho zaplacené kupní ceny.
 9. Následující uchazeč o pozemek s rozestavěnou stavbou i každý další pro přiznání bonusu 10 % musí splnit podmínku dokončení stavby do 3 let od podpisu smlouvy, která byla uzavřena s 1. uchazečem a prokázat se kolaudačním souhlasem nebo souhlasem s užíváním stavby.
 10. Projektová dokumentace RD bude respektovat stavební, uliční čáru, vzhled a rozměry průčelí stavby v souladu se schválenou urbanistickou studií.
 11. V případě, že má být pozemek nabyt do společného jmění manželů, přihlásí se do výběrového řízení na tento pozemek oba manželé jako jeden uchazeč. Jako stavebníka lze přibrat manžela-manželku. druha-družku i v průběhu výstavby.
 12. Kupující může být pouze fyzická osoba.
 13. Uchazeč může podat nabídky i na několik pozemků, ale na každý jen jednu a koupit může pouze jeden pozemek.
 14. V případě, že uchazeč podá na stejný pozemek více nabídek, bude do výběrového řízení zařazena nabídka s nejvyšší cenou, ostatní jeho cenové nabídky budou z výběrového řízení vyřazeny.
 15. Nabídky lze podávat na odkoupení stavebních pozemků o výměře 761 - 762 m2 značených pořadovým číslem 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 dle geometrického plánu v příloze.
 16. Obec Kvasíce si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit a nevybrat žádnou z předložených nabídek uchazečů.
 17. V případě zájmu více uchazečů o stejný stavební pozemek rozhodne výše ceny, v případě stejné cenové nabídky rozhoduje datum a čas podání nabídky na podatelně Obecního úřadu v Kvasících.
 18. Uchazeč výběrového řízení v nabídce uvede:

  označení pořadového čísla stavebního pozemku nabídku ceny stavebního pozemku / m2

  - jméno a příjmení, příp.jména a příjmení

  adresu trvalého bydliště, příp.adresu pro doručování telefonický kontakt, příp. e-mail

 19. Uzávěrka podání přihlášek do výběrového řízení je dne 31.10.2012 v 10:00 hodin.
 20. Přihlášky do výběrového řízení je nutno podat osobně do podatelny Obecního úřadu v Kvasících nebo doručit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v zalepené obálce na adresu : Obecní úřad Kvasíce, nám.A.Dohnala 18, 768 21 Kvasice
 21. Nabídku na každý pozemek je nutno podat v samostatné obálce. Každá obálka bude mít označení čísla pozemku a nápis neotvírat, výběrové řízení.
 22. Výběrové řízení vyhodnocuje na neveřejné schůzi Rada Obce Kvasíce. Vyhodnotí pořadí uchazečů na každý pozemek samostatně. Bližší informace podá:

  - starosta obce, tel.573358041 , mobil 724189504 místostarosta, mobil 723167091

  - ved.odboru, tel.573358135, mobil 724066577

 23. Po dobu 3 let od podpisu smlouvy s Obcí Kvasice je možné pozemek prodat pouze Obci Kvasice.

Základní podmínky výstavby:

 • stavební čáraje od hranice pozemku s komunikací a chodníkem 6m
 • podlažnost: 1.NP + obytné podkroví
 • střecha: sedlová, hřeben půdorysně od přední fasády 6 m a rovnoběžně se stavební čárou
 • max. výška: 8m
 • šířka průčelí: 7,5m
 • odstupové vzdálenosti: mezi rodinnými dvojdomý 2 x 3,5 m
 • oplocení: 1,5 m směrem ke komunikaci, část podezdívka + výdřeva
 • Garáž v 1 NP + zpevněné parkovací stání na pozemku uchazeče
 • barva fasády: nerozhoduje
 • hloubka stavby: v rozmezí 12 - 14 m

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn