Starosta informuje …

Starosta informuje …

  • 18. října 2012

Vážení spoluobčané, občané Bělova,

Finanční situace naší obce je v letošním roce nelichotivá a byla docela důkladně rozebírána i na zasedání zastupitelstva obce Bělov dne 3. října. Začali jsme šetřit u sebe: všichni zastupitelé mají odměnu od 3.10.2012 za funkci poníženou na 100,- kč / měsíc a starosta na 4.000,- kč / měsíc.

Letošní rok jsou příjmy obecního rozpočtu přímo tristní zejména z důvodu nižšího příjmu za předkupní právo prodeje plynovodu. Místo 90% prodejní ceny plynovodu obec obdržela po "ne-jednoduchých" jednáních pouze 50% předkupní ceny (zbývající část ceny za 5 let) tj. v absolutních číslech mínus 750.000,- kč na příjmové stránce rozpočtu.

Pak také navýšení rozpočtu plynofikace o částku téměř 250.000,- kč za provedení přemístění podzemního vedení dvou částí tras plynovodu ve spodní části obce. Tyto akce byly sice zrealizovány ještě v lo?ském roce, ale úhrady proběhly až letos.

Další, řekl bych, zbytečné navýšením rozpočtu na výdajové stránce o téměř 100 tisíc korun za administraci plynovodu (úřední odhady a geometrické plány u pozemků jejichž majitelé nesouhlasili s podpisem dohody s RWE).

Nemalá finanční částka, která „drtí“ obecní rozpočet je výdaj na likvidaci komunálního odpadu.

Každoročně obec od občanů, chalupářů či chatařů vybere částku cca 150.000,-kč na likvidaci vyprodukovaných odpadů v obci. Celkové výdaje na likvidaci odpadů se v letošním roce již vyšplhaly na 224 tisíc kč za komunální odpad, 50 tisíc za tříděný odpad, 20 tisíc za likvidaci nebezpečného odpadu. Příjmem rozpočtu obce je cca 25 tisíc kč za tříděný odpad od společnosti EKOKOM. Zde je vidět , že z obecního rozpočtu jde nemalá částka na dofinancování likvidace komunálního a dalších odpadů vyprodukovaných v obci. Jakým způsobem půjde obecní rozpočet v následujících letech bude záležet na rozhodnutí zastupitelstva obce.

Uvedu ještě pár čísel k zamyšlení. Obec ročně vyprodukuje cca 65 tun komunálního odpadu (nechci raději vidět kolik z tohoto odpadu se dalo ještě vytřídit...). Při 120 popelových nádobách a 44 počtech svozů je průměrná váha jedné vyvážené popelové nádoby 12,3kg!

Výše uvedené jsou uchopitelná, dohledatelná data, se kterými obecní rozpočet musí pracovat.

Co mě osobně již několik let zlobí a v současné chvíli spíše již jen trápí, protože není léku jsou občané – „neobčané“ obce Bělov. V obci je k trvalému pobytu hlášeno v letošním roce cca 290 občanů. Tito všichni řádně platí obecní poplatky v případě jejich podnikání i daně a zejména obec za každého občana získává příjem ze státního rozpočtu tzv. RUD.

Provedl jsem si zběžný průzkum a stav je řeknu slušně nelichotivý. V obci Bělov prokazatelně bydlí dalších cca 40 občanů, kteří využívají veškerý „komfort“ obce, ale Bělováci z těchto „neobčanů“ mají drobné za likvidaci komunálního odpadu (pouze poplatek 500,-kč za dům) a tzv. domovní da?. Tito „neobčané“ využívají obecní komunikace, kanalizaci, vodovod, systém svozu a třídění komunálního odpadu, mají zde přihlášeny „za hubičku“ své psy a podobně. Je to tvrdé konstatování, ale těmito „neobčany“ obecní rozpočet trpí, ročně troufám si tvrdit propadem minimálně 250 tisíc korun!

Chápu a rozumím těm neobčanům obce Bělov, kteří zde nemají trvalý pobyt například z důvodu, že nemají kolaudovaný dům a již zde bydlí, ale těchto je menšina... Rozumím i tomu, že mnozí nechtějí navštěvovat úřady a trápit se z přehlášením, ale přece jenom jednou toto martyrium se dá zvládnout - no ne? V minulosti byly problémy například s možností přihlášení dítěte do MŠ. I tyto a další věci obec postupně, v mnoha případech možná pomalu, ale vyřešila.

Neexistuje žádná zákonná moc přinutit tyto „neobčany“ k přihlášení se do obce k trvalému pobytu.

V současné době je obce Bělov stejně jako všechny obce postavena před téměř „hotovou věc“ a to provádět částečnou úhradu za občany využívající jakékoliv sociální služby ve výši 10% z celkových nákladů (samozřejmě na základě uzavřené oboustranné smlouvy apod.). Tento systém je založen na solidaritě občanů té které obce, kdy občané výdělečně činní (tudíž v drtivé většině nevyužívající sociální systém) přináší do rozpočtu obce finance a občané potřební (zejména senioři) tyto finance prostřednictvím rozpočtu obce využívají. Obava rovnající se pomalu jistotě, která byla vyřčena i na zastupitelstvu obce, a to že obec na sociální služby nebude mít do budoucna dostatek finančních prostředků z důvodu zvyšujícího se průměrného věku v obci, zapříčiněného mimo jiným i z nárůstu počtu „neobčanů“ obce Bělov. Narůstající věkový průměr občanů může mít pro obec Bělov v brzké době na výdajové stránce rozpočtu fatální důsledky.

Závěrem chci vzkázat všem „neobčanům“ obce Bělov: „Víme všichni, že jsou slušně řečeno nedokonalé místní komunikace, že chybí např. sběrný dvůr a kvalitnější systém likvidace komunálního odpadu o kanalizaci ani nemluvě, že služby obecního úřadu taktéž nejsou v žádném případě dokonalé, možná chybí i kvalitnější autobusové spojení, ...“. Toto vše a jistě ještě víc se odvíjí od finančních možností obce. Nebylo by fajn mít každý rok opraven kousek cesty či krásnou vánoční výzdobu na návsi?

Jiří Přecechtěl
starosta obce Bělov

Starší příspěvek Příroda opět ukázala svoji sílu
Novější příspěvek Důležité upozornění!

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn