Obecně závazná vyhláška 1/2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Bělov se na svém zasedání dne 28. 12. 2012 usnesením č. 1/2012 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona Č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písmo d) a § 84 odst. 2 písmo h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen "vyhláška"):

ČI. 1 Úvodní ustanovení

 • (1) Obec Bělov touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek").
 • (2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.

ČI. 2 Poplatník

 • (1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:

  a) fyzická osoba,

  1. která má v obci trvalý pobyt,

  2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

  3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

  4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

  b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

 • (2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

ČI. 3 Ohlašovací povinnost

 • (1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
 • (2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.
 • (3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.
 • (4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
 • (5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
 • (6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Čl. 4 Sazba poplatku

 • (1) Sazba poplatku činí 700 Kč a je tvořena:

  a) z částky 20,- Kč za kalendářní rok a

  b) z částky 680,- Kč za kalendářní rok.

 • (2) Skutečné náklady za rok 2012 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 227 636 Kč a byly rozúčtovány takto: Náklady 227 636 Kč děleno 334 (294 osob s pobytem na území obce + 40 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 680 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 680 Kč.
 • (3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.
 • (4) Počet popelových nádob v rodinném domě trvale obydleném občany.

  a) Bydlí-li v rodinném domu 6 a více trvale hlášených osob, tato domácnost má nárok na druhou popelovou nádobu zdarma

  b) Bydlí-lí v rodinném domu 5 trvale hlášených osob, tato domácnost má v případě potřeby nárok na druhou popelovou nádobu oproti poplatku 1.000,-kč.

  c) Bydlí-li v rodinném domu 4 trvale hlášené osoby, tato domácnost má v případě potřeby nárok na druhou popelovou nádobu oproti poplatku 1.500,-kč.

  d) Rodinné domy trvale obydlené méně než 4 občany nemají na druhou popelovou nádobu nárok

Čl. 5 Splatnost poplatku

 • (1) Poplatek je splatný, a to nejpozději do:

  a) poplatek je splatný v jedné splátce do 1.3. kalendářního roku

  b) poplatek je splatný ve dvou splátkách, první splátka splatná do 1.3.kalendářního roku, druhá splátka do 1.8. kalendářního roku

 • (2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 6 Osvobození a úlevy

 • (1) Od poplatku se osvobozují:

  a) osoby s trvalým pobytem na adrese obecního úřadu

  b) děti narozené v roce poplatkové povinnosti

  c) občané, kteří mají trvalý pobyt v obci a prokazatelně v obci nežijí (na základě potvrzení z místa, kde poplatek produkují a hradí).

 • (2) Úleva se poskytuje / nárok na úlevu od poplatků má: Obec úlevy nenavrhuje

ČI. 7 Navýšení poplatku

 • (1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
 • (2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

ČI. 8 Odpovědnost za zaplacení poplatku

 • (1) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.
 • (2) Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad poplatek jednomu z nich.

ČI. 9 Přechodné a zrušovací ustanovení

 • (1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2003
 • (2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

ČI. 10 Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1. 2013 dnem vyhlášení z důvodu naléhavého obecného zájmu.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné