Obecně závazná vyhláška č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o poplatku za komunální odpad

Zastupitelstvo obce Bělov schválilo dne 27.11.2013, podle §17a zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /dále jen zákona/, v souladu s ustanovením § 10 písm. d). a § 84, odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1 Základní ustanovení

1) Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanoví poplatek za komunální odpad, který vzniká na území obce Bělov.

Čl. 2 Správa poplatku

 1. Správu poplatku vykonává obec Bělov. Při správě poplatku za komunální odpad se postupuje podle da?ového řádu (zák. č. 280/2009 Sb.).
 2. Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.

Čl. 3 Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku se stanoví na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti nebo podle počtu uživatelů bytů a s ohledem na úrove? třídění tohoto odpadu.
 2. Sazba poplatku stanovená podle velikosti objemu a frekvence odvozu sběrných nádob:
  • Popelnice (110 l) – 1x za 4 týdny – (pouze samostatně žijící osoby a chalupáři) 900,-Kč
  • Popelnice (110 l) – 1x za 2 týdny 1.500,-Kč
  • Plastový pytel (40 l) – 12 ks - (pouze samostatně žijící osoby a chalupáři) 600,-Kč
  • Plastový pytel (40 l) – 1 ks 50,-Kč
  • Popelnice (240 l) – 1x za 2 týdny 2.300,-Kč
 3. Poplatek zahrnuje:
  • a) svoz a likvidaci zbytkového komunálního odpadu (směsný odpad),
  • b) využití kontejnerů na tříděný sběr papíru, skla a plastů. Zvláštní sběrné nádoby jsou označeny příslušnými nápisy a umístěny v obci takto: - sklo – speciální nádoby-zvony v bílé (bílé sklo) a zelené barvě (barevné sklo), umístěné vedle obecního obchodu po pravé straně příjezdové cesty k obecnímu areálu, - plasty – speciální kontejnery – zvony žluté barvy, umístěné vedle obecního obchodu, naproti obecního úřadu a při vjezdu do obce od Otrokovic, po levé straně, - papír – speciální kontejner – zvon modré barvy, umístěný vedle obecního obchodu (určen rovněž ke sběru kartonových obalů – tzv. Tetra Pak),
  • c) sběr nebezpečného odpadu – speciální kontejner, který bude přistaven 1x ročně u obecního obchodu (Informace o sběru jsou zveřej?ovány na úřední desce obecního úřadu, na webových stránkách obce a jsou hlášeny v obecním rozhlase.)

Čl. 4 Oznamovací povinnost

Poplatník – plátce poplatku, který je vlastníkem nemovitosti, je povinen správci poplatku ohlásit veškeré skutečnosti související se vznikem, zánikem či změnou poplatkové povinnosti ve smyslu da?ového řádu.

Čl. 5 Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 28. 2. kalendářního roku.

Čl. 6 Závěrečná ustanovení

 1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Bělov č.1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra?ování komunálních odpadů, ze dne 28. prosince 2012.
 2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2014

Josef Štourač, místostarosta

Jiří Přecechtěl, starosta

Starší příspěvek Návrh rozpočtu na rok 2014
Novější příspěvek Pozvánka: 24. zasedání

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn