Oznámení: volby

Oznámení: volby

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Bělov

Starosta obce Bělov podle § 29 zákona Č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje:

  1. Volby do Zastupitelstva obce Bělov se uskuteční v pátek dne 10. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 11. října 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
  2. Místem konání voleb je volební místnost č.1 na obecním úřadě Bělov č.p.77
  3. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-Ii o cizince, průkazem o povolení k pobytu. Po záznamu ve výpisu ze seznamu obdrží od okrskové volební komise úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící nebo jinak označený hlasovací lístek jiný. Neprokáže-Ii volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
  4. Voliči bude dodán nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístek. Společně s hlasovacím lístkem obdrží i informaci o způsobu hlasování. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístek i ve volební místnosti.
  5. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti.
  6. K zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování se ve volební místnosti a v jejím bezprostředním okolí přítomní řídí pokyny předsedy okrskové volební komise.

V Bělově dne 15. září 2014,
Jiří Přecechtěl v. r.
starosta obce Bělov

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn