Autorské právo: Thodsapol ThongdeekhieoRok 2015

Rok 2015

  • 27. prosince 2015

Vážení spoluobčané,
pomalu se uzavírá kniha roku 2015 a každý bilancuje, hodnotí, jaký uplynulý rok byl z pohledu rodiny, obce či státu. I pan prezident o Vánočních svátcích již hodnotil končící rok, na který a to jsem osobně přesvědčen se bude hodně dlouho vzpomínat a možná vstoupí i do učebnic dějepisu… I události v naší obci v roce 2015 jsou jistě k zaznamenání a připomenutí. První rok nového volebního období, kdy do zastupitelstva obce byli zvoleni tři noví spoluobčané-zastupitelé. Dobrým počinem je založení oddílu a práce mladých hasičů při SDH Bělov, kdy přes počáteční rozkoukávání, dosáhli děti na závodech potěšujících výsledků…jenom vydržet a dle potřeby doplnit novými dětmi.

Ale zpět k dění v obci ... v roce 2015 bylo schváleno hospodaření obce Bělov poprvé ve výši nad 3-mi miliony korun na straně příjmů i výdajů a obecní rozpočet byl zatížen cca 200 tisíci závazky, dále dvou a půl milionovým úvěrem, jehož splácení v každém roce je ve výši cca 240.000,-kč. Obec svoji návštěvou poctil letos u příležitosti výročí osvobození rumunský atašé s manželkou. Tuto návštěvu a setkání považuji za velmi významnou společensko - kulturní událost přesahující hranice naší obce zejména z toho důvodu, že jsme s velvyslanectvím nadále v kontaktu. Díky velvyslanectví byla dohledána některá jména padlých vojáků rumunské královské armády, v katastru obce Bělova.

Letošním rokem byla ukončena jedna etapa dotací z EU a myslím, že obecní úřad po počátečním ne úplně jednoduchém období dokázal získat z fondů Evropské unie bezmála 9 mil korun, z nichž poslední nemalou finanční částku obec obdržela v letošním roce na zakoupení techniky k zlepšení nakládání s komunálním odpadem.

Nejenom dotace z EU ale i dotace ze Zlínského kraje obec každoročně tu úspěšněji tu méně čerpá, kdy v letošním roce jsme z dotací pořídili nové topení v budově hasičské zbrojnice. Kulturních, sportovních či společenských událostí v letošním roce proběhlo v obci mnoho za což patří dík všem zúčastněným nejenom pořadatelům, ale i návštěvníkům, protože bez těch nemají akce potřebnou dovolte mi říci “šťávu“.

Končí jeden rok, jistě vše se jenom nepodařilo, jsou i resty, které postupně někdy s určitými obtížemi společně se snažíme plnit, odstra?ovat. Některé sliby a problémy jsou lépe splnitelné, jindy hůř a jsou i takové, které bez společného úsilí se nepodaří splnit.

Občan povětšinou ví a naprosto přesně zná, co má požadovat po obci ... státu ... ale již méně ví či chápe, že i obec musí plnit daná pravidla. I naše obec má ve všeobecném zájmu povinnost plnit tyto pravidla. To co obec MUSÍ plnit je investiční akce, která ať chceme či ne nás všechny určitým způsobem zasáhne a vstoupí do domácností, kolikrát i do zahrad a půdy soukromé samozřejmě vždy v rámci zákona. TO co nás bez rozdílu čeká je odkanalizování obce Bělov. Investiční akce, kterou jistě všichni nechápou pozitivně či s přínosem, ale obec nemá jinou alternativu. Mnoho spoluobčanů nechápe či nechce pochopit, že vlastně tento problém není vlastně jenom problémem obce, ale v prvé řadě občanů, majitelů domů, protože tito mají vůči orgánům státní správy předkládat, jakým způsobem odvádí své předčištěné (v tom lepším případě) či znečištěné vody.

Tato aktivita obce je jednou z priorit obecního zastupitelstva na další období. Další neméně důležitou věcí jež má obecní úřad ve svých prioritách na další období jsou opravy místních komunikací, kdy v příštím roce je zájem opravit místní komunikaci Vývozek. Samozřejmostí je rozvoj likvidace biologicky rozložitelného odpadu zřízením komunitní kompostárny. Údržba vzhledu obce obecním zaměstnancem i v dalším období bude probíhat spolu s výsadbou zeleně a drobnými opravami veřejného prostranství. Zde je dobré zmínit potřebu obce zřídit druhé pracovní místo snad přes úřad práce, ale toto je velmi složité zvláště v dnešní době s opravdu malým výběrem pracovníků na trhu práce.

Myslím, je dobře vzpomenout spolkovou činnost zde v obci, která dle mého poznání začíná opět pracovat, ať jsou to včelaři či myslivci o práci SDH jsem se již zmi?oval. V neposlední řadě máme zde Jednotku sboru dobrovolných hasičů, tuto zřizuje přímo obecní úřad. Jednotka měla v letošním roce zásah při požáru rodinného domu v naší obci.

Obecní úřad schválil rozpočet na rok 2016, je navržen jakožto nejvyšší na straně příjmů i výdajů cca 3.8mil, ale co je pozitivní obecní úřad nemá žádných závazků vůči dodavatelům. Další neméně pozitivní věcí je reálný nárůst trvale bydlících obyvatel naší obce. Chce se mi věřit, že počet obyvatel naší obce se snad nebude již nikdy snižovat.

Vážení spoluobčané, tímto svým shrnutím jsem neměl v úmyslu sepsat paměti roku 2015, jistě bych na mnoho událostí pozapomněl, ale vypíchnout aktivity obecního úřadu i ve směru do budoucích let. Vždy kroky obecního úřadu či mé budou vnímány různě což je samozřejmé a asi nikdy nebudeme všichni v jednotě, ale prosím za sebe i své spolupracovníky než bude chtít kdokoli kritizovat či verbálně útočit, pokuste si zjistit o dané problematice alespo? pár základních informací. Samozřejmě kritika je pozitivní, ale jak říká klasik, všeho moc škodí. Buďme všichni prosím spokojeni, že se ještě najdou spoluobčané, kteří mají zájem pro obec pracovat!

Závěrem na tomto místě chci poděkovat všem spolupracovníkům obecního úřadu od pracovnice knihovny, oběma účetním, obsluhy obecní techniky, obecního zaměstnance, kronikáře, všem těm dalším bezejmenným, kteří v mnoha případech pracují bez ohledu na svoji odměnu tak, abychom my všichni se u nás na Bělově cítili dobře.

A Vám občanům obce Bělov přeji do Nového roku 2016 zdraví, štěstí, rodinnou i pracovní pohodu, lásku v rodině a trochu peněz, protože ani bez nich to nikdy nepůjde.

Jiří Přecechtěl,
starosta obce Bělov

Podobné