Zásady první pomoci

Zásady první pomoci

 • 17. května 2016

BEZVĚDOMÍ

 • Příznaky: člověk leží zhroucen na podložce, má zcela povolené svalové napětí, nereaguje na vnější podněty.
 • První pomoc: zkontrolujte vědomí (mírně zatřeste, hlasitě oslovte).
 • v případě, že postižený nereaguje, uvolněte dýchací cesty záklonem hlavy a zvednutím brady
 • zkontrolujte dýchání: poslechem, pohledem, pocitem vydechovaného vzduchu (ne déle než 10 vteřin)
 • volejte 155 a postupujte dle pokynů operátora zdravotnického operačního střediska
 • pokud postižený dýchá, nebo se nelze dovolat na tís?ovou linku, postiženého položte na záda a mírně mu zaklo?te hlavu, případně ho uložte do zotavovací polohy.
zotavovací poloha

Z?STAVA DECHU

 • Příznaky: promodrání sliznic a okrajových částí těla (rty, uši, nos), nejsou patrné dýchací pohyby, není cítit proud vzduchu z dýchacích cest
 • První pomoc: zkontrolujte vědomí (mírně zatřeste, hlasitě oslovte). V případě, že postižený nereaguje, uvolněte dýchací cesty záklonem hlavy a zvednutím brady; zkontrolujte dýchání: poslechem, pohledem, pocitem vydechovaného vzduchu (ne déle než 10 vteřin)
Z?STAVA DECHU

DOSPĚLÝ ČLOVĚK

 • v případě, že nedýchá (nedýchá normálně), volejte 155 nebo 112
 • položte ruce na střed hrudníku, 30krát stlačte (frekvence alespo? 100, max. 120 stlačení za minutu)
 • v případě, že jste proškolený zachránce, proveďte 2 umělé vdechy: plynule vdechujte, dokud se nezvedne hrudník, s dalším vdechem počkejte až klesne hrudník

Děti

 • použít menší fyzickou sílu při stlačování
 • u proškolených zachránců: 5 úvodních umělých vdechů, dále pokračujeme v poměru 30 (stlačení): 2 (vdechy), novorozenci 3 (stlačení): 1 (vdech)

HANDS-ONLY CPR

Při telefonické asistované resuscitaci nebo pokud jste nevyškolený zachránce, lze provádět KPR pouze stlačením hrudníku bez použití vdechů.

Pokračujte, dokud nedorazí odborná pomoc.

Resuscitace nesmí být přerušena:

 • do předání postiženého profesionálnímu týmu
 • vyčerpání zachránců
 • „probuzení" postiženého (hýbe se, otevřené oči, dýchá)
HANDS-ONLY CPR

KRV?CENÍ

 • žilní - krev tmavá, vytéká pomalu. Je-li postižena končetina, přiložíme tlakový obvaz.
 • tepenné - krev je světlá, stříká. Stiskneme tepnu přímo v ráně, u končetiny přiložíme tlakový obvaz.
 • krvácení z nosu - předklo?te hlavu, stiskněte nosní křídla a dejte studený obklad na čelo.

POP?LENINY

 • chladit vlažnou vodou, vždy chladit obličej, krk, dlaně rukou, pánevní dno a plosky nohou
 • vyvést postiženého mimo dosah tepelného zdroje
 • ihned vysvléct kontaminovaný oděv,
 • NIKDY VŠAK NEVYSVLÉKAT P?IŠKVA?ENÝ ODĚV
 • NE celotělové chlazení malých dětí

ZLOMENINY

 • zavřené bez porušení kožního krytu - zafixujeme, nikdy se nepokoušíme napravovat
 • otevřené s poruchou kožního krytu - sterilně přikryjeme ránu otevřené zlomeniny, zafixujeme, nikdy se nepokoušíme napravovat, postižený zaujme úlevovou polohu, zachránce co nejrychleji přivolá odbornou pomoc na lince 155

K?EČE

 • křeče při horečce u dětí - několik minut trvající zblednutí, promodrání, prohnutí dítěte do oblouku, oči v sloup, chrčení - zabránit poranění, nechat odeznít, pak poloha na bok, volat 155
 • křeče u dospělých - u epileptiků, snažit se zabránit pádu a zranění postiženého při záškubech (hrozí úraz hlavy), nestrkat žádné předměty do úst postiženého, nesnažit se v průběhu křečí otevřít ústa Po odeznění křečí sledovat dýchání, pokud postižený dýchá: zotavovací poloha, stálé sledování stavu, klidný přístup k postiženému, volat 155; nedýchá-li postižený: zaklonit hlavu, nadzvednout bradu, nezačne-li dýchat spontáně: resuscitace.

ŠOK

 • Příčiny: velká ztráta krve, popáleniny, otrava, zvracení, průjmy
 • Příznaky: bolest, nápadná bledost, studený pot, zrychlený a slabý tep, netečnost a žíze?, zvracení

Protišoková opatření:

 • ošetření zranění
 • protišoková poloha (zvednutí dolních končetin)
 • klid a ticho
 • nepodávat tekutiny, žádné léky
 • zajistit teplo

ÚRAZY

 • řezné rány - krytí, při velkém krvácení tlakový obvaz nebo stlačení
 • bodné rány - nevytahovat zabodnutý předmět z rány na krku, v břiše či hrudníku - krýt neprodyšně igelitem ze tří stran
 • úrazy hlavy - bezvědomí (i krátkodobé několik sekund) nebo poruchy vědomí - zmatenost, dezorientace, spavost, zvracení - riziko krvácení do mozku - sledovat postiženého a volat 155