Voličské průkazy

Voličské průkazy

  • 4. října 2017

Volby do Poslanecké sněmovny se uskuteční 20. a 21. října 2017. Volit mohou nejen čeští občané v zahraničí, ale i ti, kteří například dlouhodobě bydlí v jiném kraji. Musí si ale s dostatečným předstihem zajistit takzvaný voličský průkaz, který umož?uje hlasovat v kterémkoli okrsku v republice.

Obecné informace k voličským průkazům

Institut voličských průkazů na území České republiky

Je využíván pro obě kola volby prezidenta České republiky a voleb do Senátu Parlamentu České republiky (dále jen "Senát"), pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále jen "Poslanecká sněmovna"), do Evropského parlamentu a do zastupitelstev krajů.

Podle současné právní úpravy volebních zákonů (§ 33 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), § 6a zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 30 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 26a zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), může každý volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, požádat obecní úřad o vydání voličského průkazu. Obecní úřad voličský průkaz vydá a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu voličů a do jeho výpisu pro okrskovou volební komisi.

Obdobně jako obecní úřad může voličské průkazy vydávat zastupitelský úřad pro voliče, kteří jsou zapsáni v jeho zvláštním seznamu voličů, a to v případě:

  • volby prezidenta
  • voleb do Poslanecké sněmovny
  • voleb do Senátu
  • voleb do Evropského parlamentu.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, vydaným obecním či zastupitelským úřadem, je povinen tento voličský průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů.

S voličským průkazem může volič hlasovat při:

  • volbách do zastupitelstev krajů ve stálém volebním okrsku na území České republiky spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu,
  • volbách do Senátu ve stálém volebním okrsku na území České republiky spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu; s voličským průkazem vydaným zastupitelským úřadem v kterémkoliv volebním obvodu na území České republiky, kde jsou volby vyhlášeny;
  • volbách do Poslanecké sněmovny v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí;
  • volbách do Evropského parlamentu v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky;
  • volbě prezidenta v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Pro volby do zastupitelstev obcí se voličský průkaz nevydává.

Voličský průkaz je jednotný pro všechny druhy voleb.

Vzor tiskopisu voličského průkazu

Je uveden v příloze č. 2 vzor tiskopisu 1 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Tiskopis voličského průkazu je přísně zúčtovatelným tiskopisem se zajišťovacími prvky proti jejich zneužití, padělání a pozměnění.

Je tištěn na speciálním papíru, jedinečném pro tiskopisy a doklady Ministerstva vnitra, opatřeným ochrannými prvky a zvoleným vodoznakem. Každý tiskopis je opatřen písmenem označujícím sérii a šestimístnou číslicí. Každý jednotlivý tiskopis tak má své unikátní číslo umož?ující evidenci tiskopisů voličských průkazů.

Bližší informace k vydávání voličských průkazů jsou uvedeny pod položkami jednotlivých druhů voleb.

Starší příspěvek Nařízení státní veterinární správy
Novější příspěvek Oznámení: volby

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn