Oznámení: volby

  • 11. října 2017

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Starosta obce Bělov podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpis

Oznamuje

  1. Volby do Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 20.října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 21.října 2017 od 8.00 hodin do 14 hodin.
  2. Místem konání voleb je volební místnost v budově Obecního úřadu č.p.77
  3. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné. Neprokáže-Ii volič svou totožnost a občanství České republiky nebude mu hlasování umožněno.
  4. Hlasovací lístky budou voliči dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb. Společně s hlasovacími lístky obdrží volič i informaci o způsobu hlasování. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
  5. Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné. Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti.
  6. K zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování se ve volební místnosti a jeho bezprostředním okolí přítomní řídí pokyny předsedy okrskové volební komise.

V Bělově 2. října 2017
Jiří Přecechtěl
starosta obce Bělov

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn