Oznámení: místo a čas voleb

Oznámení: místo a čas voleb

O době a místě konání volby prezidenta republiky

Starosta obce Bělov podle ustanovení § 34 odst. 1 zákona č.275/2012Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

OZNAMUJE:

  1. Volba prezidenta republiky se uskuteční v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
    Případné druhé kolo se uskuteční v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
  2. Místem konání voleb je volební místnost v budově Obecního úřadu č.p.77
  3. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem, nebo platným občanským průkazem. Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu nebo zvláštního seznamu voličů obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
  4. Hlasovací lístky budou volič i dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb. Společně s hlasovacími lístky obdrží voliči informaci o způsobu hlasování. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
  5. Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné. Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti.
  6. K zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování se ve volební místnosti a jeho bezprostředním okolí přítomní řídí pokyny předsedy okrskové volební komise.

V Bělově 27. prosince 2017
Jiří Přecechtěl,
starosta obce Bělov

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn