Přechodné dopravní omezení

Přechodné dopravní omezení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP MěÚ Otrokovice), jako příslušný správní orgán dle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 500/2004 Sb.) a dle ust. § 124 odst. 1 a 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 361/2000 Sb.) posoudil žádost občanského sdružení TRI-MAX sport team, IČ: 26619261, se sídlem Štěrkoviště 1295, 765 02 Otrokovice (dále jen žadatel) zastoupené na základě plné moci právnickou osobou NVB LINE s.r.o., IČ: 26979675, se sídlem Cukrovar 716, 768 21 Kvasice (dále jen zástupce), a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR, odborem služby dopravní policie (dále jen PČR DP Zlín)

stanoví

v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb. přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích formou opatření obecné povahy v souladu s ust. § 171 zák. č. 500/2004 Sb., a to na silnicích, na místních komunikacích a na veřejně přístupných účelových komunikací ve správním obvodu Městského úřadu Otrokovice jako obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v rozsahu dopravních značek a zařízení dle přiložených situací dopravního značení, které jsou nedílnou přílohou tohoto stanovení, v souvislosti s konáním sportovní akce: „MORAVIAMAN TRIATLON“.

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude v termínu: 23.06.2018 (sobota).

Přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci je nutno provést za níže uvedených podmínek:

 1. Dopravní značení bude užito i umístěno v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., vyhláškou č. 294/2015 Sb. a technickými podmínkami (TP) 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ a TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“.
 2. Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude provedena na náklady žadatele dopravními značkami dle přiložených situací dopravního značení, které jsou nedílnou přílohou tohoto stanovení.
 3. Přechodné dopravní značení bude užito jen po dobu nezbytně nutnou.
 4. V případě, že akce nebude probíhat, bude dopravní značení odstraněno.
 5. Po ukončení akce bude neodkladně obnoveno stávající dopravní značení.
 6. Za instalaci dopravního značení bude zodpovědný zástupce žadatele.
 7. Dále žadatel zajistí doplnění dopravního značení dle pokynů DOP MěÚ Otrokovice, příp. PČR DI Zlín, pokud si bezpečnost a plynulost silničního provozu vyžádá úpravu nebo doplnění dopravního značení oproti odsouhlasené situaci.
 8. Žadatel zajistí dostatečný počet pořadatelů.
 9. Žadatel je povinen informovat dotčené osoby (zejména obce) a ostatní veřejnost o průběhu akce v dostatečném předstihu.

Situační mapky viz příloha.

 • pořadatel: TRI-­MAX sport team
 • součást série FORD CZECHMAN TOUR
 • Československý pohár v dlouhém triatlonu
 • MČR v dlouhém triatlonu
 • web: moraviaman.cz

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné