Sociální bydlení

Pěkný den Vám všem spoluobčanům přeji,

chci Vás zde postupně informovat co vše obecní úřad Bělov připravuje, v jakém stupni jsou jednotlivé projekty, studie či dotační možnosti. Vše, co celé vedení obecního úřadu a externích spolupracovníků za volební období 2014-2018 připravilo. Není v tomto volebním období mnoho vidět myslím stavebně o to více bude vidět v nejbližších letech.

Tudíž první věcí je „Sociální bydlení v obci Bělov" projekt podán 29.6.2018 pod číslem projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0008976.

Důvody a cíle projektu

 1. Obec Bělov je vlastníkem 4 budov jejichž stáří, morální a technická kvalita je za horizontem doby a životnosti, ale i zejména ekonomika provozu budov (roční provoz každého obecního domu - energie vychází přes 50.000,-kč!!) to zde vůbec nevzpomínám finanční prostředky, jež by se měli investovat do prosté údržby jednotlivých budov a investice do oprav v mnoha případech již dnes jsou to nemalé finanční prostředky .
 2. Jak z výše uvedeného řekněme kruhu vyjít ven a dosáhnout nejenom zlepšení ekonomických provozních ukazatelů budov, ale zastavit jejich stavební degradaci a najít smysluplného využití, debaty probíhaly mnoho let nejenom na půdě obecního úřadu, mezi Vámi voliči i na meziobecní úrovni, prověřovaly se možnosti dotací jak na úrovni krajské tak a to zejména celorepublikové dnes moderně nazývané „peníze z Bruselu“. O možnosti výstavby tzv.sociálních bytů v obecních budovách uvažuje již schválený územní plán z roku 2005.
 3. Proč budova obecního úřadu č.p.77 (bývalá škola) jako první k řešení? Před cca 8 léty byla provedena úprava budovy-výměna oken a fasáda z dotace Zlínského kraje, a před 4 léty nové topení v celé budově a oprava dřevěné podlahy v hlavní místnosti-zasedačka. Zejména, je to budova ve středu obce a chceme ji mít i nadále jakožto budovu reprezentativní uvádějící každého domácího i přespolního do obce. Sídlo obecního úřadu a středobod dění. Kvalita střechy je bohužel taková, že nebylo jiné diskuse než opravdu začít revitalizací této budovy.
 4. Práce a investice, vždy vychází z možností obecního rozpočtu a dotačních možností a příležitostí. Stavební práce na budově č.p.77 pouze a jenom udržovaly budovu v jakémž takémž provozuschopném stavu, ale nedokázaly budovu technicky zhodnotit. Střecha "po smrti" stropy se propadají a hlavně vlhkost v celé budově. Není se co divit, budova byla dána do provozu v roce 1882. Ale musím konstatovat a chválit naše předky, jak kvalitně se tehdy stavělo zejména tedy zdi.
 5. V průběhu projekčních prací byly provedeny sondy budovy a zjištěny nestabilní základy o průměrné hloubce od 40-80cm což pro rekonstruovanovou budovu je nevyhovující a po zjištění, že i na demolici budovy je možno získat dotaci tak projekt byl doplněn o demolici celé budovy s následnou výstavbou budovy nové ve stejném půdorysu, kdy i výška hřebene nové budovy včetně podkroví zůstane obdobná s výškou max +1m.
 6. Co obce získá, nejenom sedm malometrážních bytů každý o celkové velikosti cca 50m2, ale i nové prostory (dvě kanceláře, archiv, spisovnu, WC) obecního úřadu s bezbariérovým přístupem. Venkovní úpravy kolem celé budovy před budovou kromě zeleně i tři parkovací místa, a ze zadní části budovy nad garáží dalších sedm parkovacích míst a zeleň, tak aby střed obce vypadal již trošinku lépe..chce se mi napsat reprezentativněji.
 7. Kdo v bytech může bydlet. Ne prosím, jak slyším, že nám do bytů bude město Otrokovice stěhovat bezdomovce, ale vždy!! po odsouhlasení zastupitelstvem obce přednostně občané obce Bělov (oslovil jsem i starostu Žlutavy, případně oslovíme i další sousedy, že v případě potřeby a opět po odsouhlasení našim zastupitelstvem!! by bylo v krajním případě možné i jejich občany zde ubytovat) a to jakožto startovací byty pro mladé. Pro občany například v rozvodovém řízení, v případě domácího násilí, lidé spoluobčané jež jsou či se kdykoli v budoucnu dostanou do tíživé situace.. pro seniory jež se o sebe stále dokáží postarat, ale nejsou již schopni udržet svůj dům a nechtějí opustit obec. Minimálně jeden byt je plánováno nechávat volný pro nenadálé případy (požár, živelná pohroma či co já vím co ještě). Doba nájmu od pár měsíců pro ty obyvatele, jež postihne nějaká nepředvídatelná okolnost až do maximálně 2 let. Je samozřejmostí v případě, že člověk či lidé v bytě jsou bezproblémoví tudíž zastupitelstvo může ale i nemusí odsouhlasit další prodloužení nájmu. Cena nájmu je v bytech regulována dnes cca 60kč/m2 a měsíc + samozřejmě energie.
 8. Samotný projekt zpracovává vysoutěžená firma Garant z Otrokovic ing.Šaur a dotaci vyřizuje firma Funder s.r.o. ing.Šiler. Za celkové zpracování projektu a podání na MMR s jeho zaregistrováním si zpracovatel účtuje dohodnutou cenu 30.000,-kč další práce spojené s projektem v okamžiku kladné vyřízení dotace. Cena celé projektové dokumentace ve výši cca 600.000,.-kč (od studie proveditelnosti až po vyřízení stavebního povolení).
 9. Celková cena díla včetně výše zmíněného projektu, vyřízení všech potřebných povolení, náklady cca 19,-mil včetně DPH kč. uznatelné náklady dotace dle podané žádosti jsou 86,5%. Tudíž celkové finanční náklady obce jsou naplánovány do 3mil korun! V současné chvíli se dokončuje stavební povolení celé akce a nejpozději do listopadu letošního roku musíme dodat zbývající potřebná povolení a podklady na MMR. V první čtvrtletí roku 2019 budeme vědět, zda-li jsme uspěli v této výzvě či zda-li třeba budeme muset žádat o dotaci zopakovat...věřím, že vše dopadne již v této výzvě.
 10. Za finanční prostředky do 3milionů z obecního rozpočtu získá obec, samozřejmě pokud dotace bude úspěšná a my věříme, že úspěšná bude!, kvalitní, moderní budovu, energeticky na úrovni 21 století včetně příjemného prostředí v okolí. Ano, můžeme za stejné prostředky vyměnit střechu v ceně cca 2mil (počítat na střeše je eternit což je nebezpečný odpad) a dále budovu tzv.podřezat v ceně cca 1mil kč. Na uvedené, ale obec nedostane ani korunu dotace a stále bude stará vyžitá budova sice s poměrně hezkým kabátem, ale uvnitř s mizivou perspektivou.
 11. Jsme přesvědčeni, že získáme daleko vyšší přidanou hodnotu vystavěním nové budovy nejenom pro bydlení v obci. Ano, dnes je blahobyt a všeho dostatek, ale a prosím nic nikomu nepřeji, ale opravdu každý z nás se může dostat do svízelné životní situace či úplně obyčejně zjistí, že již nezvládá sám na vše a poohlédne se po jiném bydlení či mladí se budou chtít osamostatnit a že dnes je mladých v obci, za což jsme rádi. Obec tímto bude poskytovat daleko vyšší komfort všem občanům, konečně se též již nemusíme stále se ohlížet, kdo nám co kdy poskytne a kde chodit stále prosit. Ano je to úplně nová služba pro všechny, ano nikdy zde tato možnost nebyla, ale prosím cožpak před 80-ti léty zde byla elektřina, dvaceti vodovod, osmi plyn…vše máme a dnes si ani mnozí z nás neuvědomují jaký komfort nám všem je k dispozici.
 12. V okamžiku obdržení dotace a po provedení všech právních kroků od výběru dodavatele a smlouvy se všemi dodavateli médií a podobně musí být stavba zahájena již dle harmonogramu dotace s termínem dokončení konec roku 2020. V uvedeném meziobdobí tj přelom prvního a druhého čtvrtletí roku 2019 do konce roku 2020 obecní úřad musí nadále pracovat v režimu provizorně technickém, ale i z důvodu nastartování dalších projektů stále intenzivním.

  Nejspíše provizorně bude využito části prostor obchodu spolu zde bude přestěhována i knihovna. Je samozřejmostí, že úřad bude v provizorních podmínkách připraven tak, aby v případě nového nájemce obchodu bychom umožnili i prodej, ale této tématice, problematice a budově zase příště.

Jiří Přecechtěl
Starosta obce

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn