Starostovy řádky …

Starostovy řádky …

  • 28. srpna 2018

Vážení spoluobčané,

v končícím volebním období pokračuji v revizi obecního majetku a tentokrát budovy č.p.25 tj budova obchodu a celého obecního areálu jež přináleží k budově obchodu.

Samotná budova obchodu kolaudována v červnu roku 1989 je vlastně nejnovější budovou ve vlastnictví obce Bělov, ale i tato dříve či později bude potřebovat nejenom drobnou údržbu, ale i důkladnější investici spojenou se zateplením či výměnou oken případně opravy střechy. Budova je vystavěna dle tehdejších požadavků a norem a zejména na počet nakupujících.

Dnes, kdy je každý občan-kupující konfrontován s tzv. letákovými akcemi velkých supermarketů, je nemožné komukoli doporučovat či ho i nutit, aby pravidelně nakupoval, v tom kterém obchodě potažmo v obchodě přímo na Bělově.

Výše zmíněná budoucí potřeba opravy budovy měla by být či přesněji musí být i s ohledem na smysluplné využití budovy. Probíhá diskuse zejména mezi Vámi občany ve směru část budovy pro řekněme kavárnu, část pro obchod i na obecním zastupitelstvu se objevila řekněme studie možných úprav. Tato diskuse bude mít reálných základů v okamžiku, kdy bude možno získat na uvedenou rekonstrukci finanční prostředky z dotačních titulů a zejména a to hlavně, kdo bude uvedené prostory po rekonstrukci dlouhodobě provozovat. Zkušenosti z okolních i větších obcí jsou bohužel negativní stran provozovatele i v okamžiku téměř 100% dotace prodeje ze strany obce.

Ano je pravdou, že je toto vyčítáno některými z Vás občanů, že obec neudržela provoz obchodu smíšeného zboží. Ano vedení celé obce bylo nemile překvapeno ukončením pronájmu poslední nájemkyní a kdy, nikdo další se nejenom nepřihlásil do výběrového řízení, ale ani žádný oslovený obchodní řetězec neměl zájem provoz obnovit. Toto rozčarování trvalo pouze do okamžiku setkání se všemi minulými nájemci a zde jsme si dali dohromady reálná čísla..výsledek je tristní… Pouze energie budovy ve výši cca 60.000,-kč, kdy otop celé budovy byl vlastně temperování a ne vytápění, elektrická energie na nejnutnější chlaďák a mrazák, kdy chladící místnost je vyřazena z provozu. Nepočítaje náklady na mzdu prodavačky, náklady na neprodané zboží…. V okamžiku dotace nejenom z rozpočtu obce, ale i například ze Zlínského kraje, by asi bylo možno alespoň o nějakém provozu obchodu zvažovat, toto bude vždy i otázkou politickou a zákonnou, zda a na co bude a může obec přispívat a kolika penězi.

Pro řekněme minimální komfort obec zajistila dovoz pečiva vždy v úterý a čtvrtek z pekárny Topolná ve cca 13 hodin s přistavením pojízdné prodejny před obchodem. Další neméně významný řekněme servis pro občany je i možnost a dnes již docela využívaná možnost dovozu hotových obědů, kdy do obce dle mých poznatků zajíždí minimálně 3 společnosti s nabídkou jídel. To samozřejmě značí je i další úbytek nákupu surovin z obchodu na Bělově.

K obchodu přináleží venkovní prostor, jež je využíván a obec má nadále za cíl využívat pro volnočasové aktivity dětí. Jak bylo avizováno na jiném místě, obec získala dotaci na vybavení dětského hřiště. Původní žádost o dotaci, která se opakovala podvakrát bylo zrevitalizovat kompletní venkovní prostory nejenom pro dětské hřiště , ale i sportoviště s umělým povrchem pro kolektivní sporty. Tato dotace jež přesahovala částku 1 mil korun nám nebyla prozatím odsouhlasena, tudíž obec žádost rozdělila na dvě části a tuto menší část obec(dětské hřiště) v letošním roce obdržela. O druhou část tj.dokončení celého venkovního prostoru může obec požádat v následujících letech, aby celý prostor stále nevykazoval stopy staveniště.

Proč stále zde opakuji téměř „svátost“ dotace. Obecní rozpočet, jehož většinu spotřebují mandatorní výdaje a menší část do 1,-mil má obec k dispozici na údržbu obce a případně na investice. Bez dotací

se stále ač na ně má a může mít kdokoli názor různý neobejdeme. Velikost rozpočtu není a nebude nejbližších letech jiná, kdy příjmy obecní „kasy“ jsou závislé od počtu obyvatel v obci. To je i odpověď proč starosta stále „sedí“ na dvou židlích. Ano bylo by moc hezké sedět pouze na jedné a je i poctivé říci, že je věc k diskusi do budoucna, o které i já konkrétně uvažoval tj o uvolněném starostovi, ale obecní rozpočet na tuto variantu v současné chvíli BUHUŽEL není dostatečně naplněn. Dalších 600.000,-kč na uvolněného starostu obec prostě nemá, či by musela radikálně škrtat od dopravní obslužnosti, údržby pozemků, likvidaci odpadů, školského obvodu, dotace sociálních služeb či spolkům a mnoha dalších dnes již stabilních, fungujících věcí!

Součástí celého obecního areálu je i naše kulturní místnost. Budova, jež naši předci vlastně postavily z "papundeklu" a novější část ze zděného materiálu. Venkovní prostory byly upravovány před lety na obecní oslavy založení obce. Část budovy využívala obec k pronájmu za účelem pohostinským či klubovým….jak padlo několikrát na zastupitelstvu obce, není a nebude možno budovu za účelem pohostinském pronajímat bez zásadních rekonstrukčních prací či přístavby, ať se jedná o sociální zázemí či zázemí pro personál a šatny. Chce se mi napsat..sdělit všem “buďme rádi co máme“ podařilo se zajistit strop se zateplením ve zděné přístavbě včetně plynového topení a jsem opět u tématu za jakým účelem…celé vedení obce navrhuje pro začátek využívat prostory k činnosti kroužku našich mladých hasičů případně do budoucna využívat prostor pro další pohybové aktivity.

Je moc a moc pěkné vše chtít mít opravené, zrekonstruované, mít maximální služby…ale v okamžiku výdaje jakýchkoli finančních prostředků se musíme i dotazovat... bude a jak využívána, ta která budova ten který prostor, to které veřejné prostranství. Toto jsou například zásadní dotazy každého poskytovatele dotací „kolik procent občanů se bude účastnit, kolik procent občanů využívá, tu kterou cestu, jak a kolik tun odpadů zlikvidujete“….Mnoho a mnoho věcí jde pomalu, léta se jakoby nic neděje, ale věřte děje se stále. Potkal jsem jednoho nejmenovaného kolegu starostu s dotazem, jak je možné, že v jejich obci projektují za krajské peníze průtah obcí silnice III.třídy, když já osobně toto řeším celých šestnáct let a ještě déle spolu s panem Kozojedem. Odpověď mne dostala do kolen „já kolem projektu chodím celých dvacet let!“

A vidíte…i zde se pohnuly ledy a dnes mohu říci ... co říci zvolat ... “Ano uchodili jsme i v Bělově, ano i u nás uchodili za téměř 20let, ano dne je již zpracováván projekt za krajské peníze na komunikaci III.třídy - průtah obcí Bělov!!“...k této tématice se chci blížeji vyjádřit a lépe Vás seznámit zase příště

Jiří Přecechtěl,
Starosta obce Bělov

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné