Sociální bydlení: často kladené dotazy

  • 10. září 2018

Komu je sociální bydlení určeno?

Sociální bydlení je určeno především pro osoby bez domova, které jsou dle typologie bezdomovectví ETHOS:

  • bez střechy (lidé přežívající venku nebo v noclehárně),
  • bez domova (lidé bydlící v ubytovnách nebo institucích, např. na ubytovnách, azylových domech, ve věznicích, zdravotnických zařízeních, v zařízeních pro děti nebo podporovaném bydlení),
  • v nejistém bydlení (lidé žijící v přechodném bydlení u rodiny nebo přátel, bydlení bez právního nároku, osoby ohrožené vystěhováním nebo osoby ohrožené násilím),
  • v nevyhovujícím bydlení (lidé žijící v provizorních nebo neobvyklých obydlích, v neobyvatelném bydlení nebo přelidněných bytech). Sociální bydlení je určeno také pro osoby, které, třebaže pobírají sociální dávky na podporu bydlení (příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení), vynakládají na bydlení významnou část svých příjmů (více než 40% disponibilních příjmů) a nejsou schopny tuto svoji obtížnou situaci řešit samy na trhu s bydlením (přestěhováním do levnějšího vhodného bydlení, prodejem vlastního bydlení a koupí nebo pronájmem vhodného bydlení).

Kdo poskytuje sociální bydlení a jak a koho požádat o sociální bydlení?

Poskytovateli sociálního bydlení mohou být obec, nezisková organizace, církve a církevní organizace nebo soukromý pronajímatel. Má-li obec v rámci svého bytového fondu vyčleněny byty pro osoby v bytové nouzi či bytovou nouzí ohrožené (dostupné či sociální byty), může se občan nebo jeho sociální pracovník obrátit na sociální odbor (popř. bytový odbor) obecního úřadu a požádat jej o zaslání formuláře žádosti o sociální/dostupný byt a informace o podmínkách přidělení bytu do pronájmu.

Na obecním úřadě lze rovněž získat informace o neziskových organizacích a soukromých pronajímatelích poskytujících sociální bydlení, pokud se v obci a jejím okolí vyskytují. V případě, že tomu tak je, lze neziskovou organizaci nebo soukromého pronajímatele požádat o informace o podmínkách poskytnutí sociálního bytu a krocích nezbytných pro jeho získání.

Jaké je nájemné v sociálním bydlení?

Výše nájmu či podnájmu sociálního bydlení by měla zohledňovat finanční a materiální situaci nájemce, to znamená, měla by zohledňovat skutečnost, že se jednotlivec nebo domácnost nachází v bytové a/nebo hmotné nouzi. Současně platí, že výše nájemného v sociálním bydlení je vždy nižší než výše tržního nájemného, které je v místě obvyklé.

Na jak dlouho můžu získat sociální bydlení?

Délka trvání nájemní (podnájemní) smlouvy je zpravidla stanovena poskytovatelem sociálního bydlení. Příklady zahraničních i domácích modelů poskytování sociálního bydlení ukazují, že bydlení, které je klientům smluvně poskytováno alespoň na dva roky, výrazně zvyšuje jejich šance na vyřešení jejich situace.

  • Sociální bydlení: Nejčastější formou je získání nájemní smlouvy na dobu určitou s možností prodloužení (5-8 měsíců a poté prodloužení na dalších 6 měsíců, 1 rok atd.) Každý poskytovatel má stanovenou svou dobu a podmínky poskytování sociálního bydlení. Důležité je již na počátku pořádně přečíst nájemní smlouvu a dozvědět se, jaké podmínky musí občan plnit, k čemu se podpisem zavazuje a co je mu nabídnuto. Ve smlouvě jsou také vyjmenovány důvody, kvůli kterým může být bydlení ukončeno. V některých smlouvách může být podmínkou sociálního bydlení spolupráce se sociálním pracovníkem po určitou dobu. Některé smlouvy po splnění stanovené lhůty a splnění podmínek sociální práce přechází na klasický nájem, na dobu určitou v horizontu desítek let nebo na dobu neurčitou.
  • Prostupné bydlení: Jedná se o několikafázový model bydlení. Pokud občan splní jednu fázi, může postoupit do další. Zde opět záleží na zvolené formě poskytovatele. První fází může být azylový dům, ubytovna nebo nájemní bydlení s podmínkou častější spolupráce se sociálním pracovníkem. Tato fáze může trvat rok, avšak mohou být nastaveny i jiné časové požadavky. Vše je vždy uvedeno ve smlouvě, která je podepisována na začátku. V první nebo následující fázi mohou být využity i další varianty bydlení, například tréninkové, které po splnění stanovených pravidel a určité doby (hrazení nájemného, řešení potíží, spolupráce) přechází do další formy bydlení, která může být volnější a vyžaduje větší zodpovědnost občana. Zde může být forma spolupráce se sociální pracovníkem nastavena v delších intervalech. Po splnění poslední fáze občan často získává smlouvu v nájemním bytě se standardními podmínkami nebo je mu smlouva upravena na formu nájemního bydlení s možností čerpat sociální práci v případě zájmu.
  • Krizové bydlení: Někteří poskytovatelé (obce, neziskové organizace atd.) nabízí i možnost krizového bydlení. Jde zpravidla o vybavený byt, který občan získá dočasně pro řešení akutní nepříznivé situace. Klíče má ve správě mnohdy sociální odbor, který může byt pronajmout velice rychle a občan může jít bydlet prakticky hned po schválení jeho stavu jako krizovém. Jedná se o pronájem na několik týdnů až měsíců, kdy se řeší akutní nepříznivá situace. Nájemné se často nepožaduje nebo je velice nízké.

Jak dlouho trvá získat sociální bydlení?

Délka řízení o přidělení sociálního bytu může být různá. Rychlost poskytnutí bydlení se přímo úměrně odvíjí od možností konkrétního poskytovatele bydlení (počtu volných bytů, byrokratické zátěži, počtu zájemců, stanovené lhůtě pro vyřízení atp.) a dalších aktérů, kteří připravují a schvalují žádosti o sociální bydlení, připravují a podepisují (pod)nájemní smlouvy, sjednávají individuální plány atp. Roli hraje také celková dostupnost bydlení v dané lokalitě či regionu.

Může obec odmítnout moji žádost o sociální bydlení?

Bydlení je plně v gesci obcí a jejích orgánů. Obec může odmítnout žádosti o (sociální) bydlení, vždy však musí být taková rozhodnutí nediskriminační. Pokud obec nemůže přidělit sociální bydlení v podobě sociálního bytu, je zde také systém sociálních služeb – např. azylové domy, domy na půl cesty atp. Ministerstvo práce a sociálních věcí také poskytuje sociální dávky na bydlení – příspěvek na bydlení či doplatek na bydlení.

Mohu požádat o bydlení v městě, kde nemám trvalé bydliště?

Ano, o bydlení lze zažádat i ve městě, kde nemáte trvalé bydliště. Je však nutné mít na paměti, že pouze minimum obcí a měst v ČR pronajímá byty lidem, kteří nejsou občany jejich obce. Takové pravidlo (obecní bydlení platí pouze pro občany s trvalým bydlištěm) má řada obcí formálně zaneseno v interních či veřejných pravidlech pro přidělování bytů. Při podání žádosti o sociální bydlení v obci, kde nemáte nahlášen trvalý pobyt, je proto často nezbytné požádat o udělení výjimky z podmínky trvalého bydliště. Do žádosti je vhodné uvést informace o vazbě na obci (rodina, práce apod.), ve které žádáte o sociální bydlení, a o délce skutečného pobytu a délce plánovaného pobytu v obci.

zdroj, podrobnosti: socialnibydleni.mpsv.cz/cs/faq/casto-kladene-dotazy-obcan

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Zpravodaj sociálního bydlení

Zpravodaj...

10. září 2018