Výběrové řízení

Výběrové řízení

Starosta Obce Bělov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice účetní obce, hospodářka obce, rozpočtář obce, administrativní a spisový pracovník, pokladník, mzdový účetní. Pracovní úvazek ve výši 0,6.

Podrobnosti viz příloha.

Náplň práce:

 • komplexní vedení účetnictví obce,
 • personální a mzdové agendy,
 • zpracování měsíčních a ročních závěrek účetnictví,
 • vedení a účtování pokladny,
 • poplatková agenda (místní poplatky, správní poplatky…),
 • evidence majetku, závazků a pohledávek obce,
 • zpracování statistických výkazů a přehledů,
 • komplexní vedení rozpočtu obce, např. sestavení rozpočtu, sledování jeho plnění, provádění rozpočtových opatření, sestavení střednědobého výhledu rozpočtu obce atd.,
 • další administrativní práce na obecním úřadě.

Nástup:

 • od 1. 5. 2019, pracovní poměr na dobu neurčitou, úvazek ve výši 0,6 zkušební doba 3 měsíce

Požadavky:

 • vysokoškolské magisterské vzdělání, případně středoškolské vzdělání,
 • odborná praxe (vykonávaná v pracovněprávním vztahu, občanském či obchodním vztahu nebo na základě živnostenského oprávnění) na pozici samostatného /samostatné účetního obce / účetní obce, rozpočtáře obce/rozpočtářky obce, mzdového účetního obce/mzdové účetní obce nejméně dva roky,
 • znalost účetnictví obci,
 • znalost vedení rozpočtu obce,
 • znalost vedení úseku mzdové a personální agendy,
 • znalost PC (Windows, MS Word, MS Exel, MS Outlook),
 • znalost Zákona o obcích č. 128/2000 Sb., zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a Zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků,
 • organizační schopnost, komunikativnost, schopnost jednání s lidmi, příjemné vystupování, ochota se dále vzdělávat, loajalita, zodpovědnost, samostatnost, flexibilita.,
 • předpoklady podle § 4 Zákona č. 312/2002 Sb.

Výhodou:

 • znalost informačního systému pro státní správu, samosprávu od společnosti GORDIC,
 • řidičské oprávnění skupiny B – aktivní řidič.

Předpoklady uchazeče:

 • státní občanství ČR, u cizích státních občanů trvalý pobyt v ČR,
 • věk minimálně 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost.

Platové zařazení:

 • platová třída 10, dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., příloha 2, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Místo výkonu práce:

 • obecní úřad Bělov, Bělov 77, 768 21 Kvasice

Náležitosti písemné přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul uchazeče,
 • datum a místo narození uchazeče,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • emailový a telefonní kontakt,
 • datum a podpis uchazeče.

Povinné přílohy k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s uvedením údajů o studiu a dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
 • výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášku doručte v obálce označené „Výběrové řízení – Účetní“ osobně nebo zašlete na adresu: Obec Bělov, Bělov 77, 768 21 Bělov,
tak aby byla doručena nejpozději do 20. 3. 2019 do 17:00 hod.

Kontaktní osoba:

Jiří Přecechtěl, starosta,
tel.: 602 787 994,
e‐mail: jiri.precechtel@centrum.cz

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení bez udání důvodů zrušit.
v Bělově, dne 6. 3. 2019

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn