Úřední deska

příspěvek vyvěšeno sňato
Návrh rozpočtového opatření 3/2019 »
Návrh rozpočtového opatření 3/2019
vyvěsil: Marek Přecechtěl
18.09.2019
Pozvánka: 8. zasedání »
Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, které se bude konat 25. září v 17. hodin v zasedací místnosti OÚ Bělov. Program: Zahájení, stanovení zapisovatele zápisů a určení zapisovateleSchválení programu zasedáníKontrola usnesení 7. zasedání ZO Bělov ze dne 26. 06.2019Návrh rozpočtového opatření č. 3/2019Změna stanov Baťova...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
18.09.2019 25.9.2019
Dopravní omezení »
V úterý 17.9.2019 od 8. do 10. hod. bude uzavřen jez Bělov. Nepojede výjimečně ani linka autobusu 55b. Následně bude provoz na jezu probíhat v omezeném provozu. Děkujeme za pochopení. Povodí Moravy.
vyvěsil: Marek Přecechtěl
16.09.2019 20.9.2019
Veřejná vyhláška: posouzení územního plánu »
Doručení návrhu Územního plánu Bělov a oznámení o konání veřejného projednání Městský úřad Otrokovice, odbor rozvoje města, oddělení rozvoje a územního plánování, jako příslušný orgán obce – úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) dle ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
11.09.2019 30.10.2019
Výzva vlastníkům nemovitostí »
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
5.09.2019 31.12.2023
Veřejná vyhláška: opatření obecné povahy »
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s§ 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
3.09.2019 4.10.2019
Důležité upozornění »
v měsíci září, říjen 2019 budou probíhat na komunikaci místní části Kopánky (od křižovatky Kobylisko ve směru meruňkový sad) rekonstrukční a stavební práce. Firma provede nejprve částečné kanalizační zatrubnění  v místech stávajících betonových žlabů, tyto budou odstraněny, tím dosáhneme  částečného rozšíření křižovatky....
vyvěsil: Marek Přecechtěl
1.09.2019
Usnesení o stanovení opatrovníka »
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín (dále jen „pobočka“), jako věcně příslušná podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 19 písm. a) zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
22.08.2019
Oznámení: O pokračování územního řízení »
Oznámení o pokračování územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání
vyvěsil: Marek Přecechtěl
19.08.2019
Veřejná vyhláška »
Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP MěÚ Otrokovice) jako příslušný správní orgán dle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 500/2004...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
14.08.2019 20.8.2019
Rozhodnutí č. 91/2019 »
Veřejná vyhláška Městský úřad Otrokovice – odbor životního prostředí jako speciální stavební úřad podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, příslušný vodoprávní úřad podle § 104 a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
29.07.2019 29.8.2019
Informace o zpracování údajů »
Chráníme vaše údajeTímto dokumentem vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů. Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR) platného od 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 s nabytím účinnosti od 25.5.2018. Zpracovávání...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
11.07.2019 11.8.2019
Oznámení o jmenování pověřence »
Vážení,na základě povinnosti jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), článku 37, Vám sdělujeme, že jsme jmenovali pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO) na základě smlouvy o poskytování...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
11.07.2019 11.8.2019
Deratizace »
Vážení občané,na základě požadavků občanů obecní úřad zajistil firmu DERATEX. Firma bude v obci Bělov v nejbližší době provádět deratizační zásah proti hlodavcům jako jsou potkan, krysa obecná, myš domácí, hraboš polní, hryzec vodní atd. Pro zajištění optimálního postupu likvidace škůdců je nutná spolupráce s občany. Občané, majitelé...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
10.07.2019 17.7.2019
Státní pozemkový úřad – Usnesení »
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín (dále jen „pobočka“), jako věcně příslušná podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 19 písm. a) zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
1.07.2019 1.8.2019
Veřejná vyhláška – rozhodnutí »
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále též „odvolací správní orgán“) obdržel odvolání, které podal spolek Egeria, z. s., Miroslav Mach, předseda spolku, IČO 22892133, Obchodní 1324, 765 02 Otrokovice (dále též jen „odvolatel I“), Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, IČO 67010041, Cejl 866, 602 00...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
1.07.2019 17.7.2019
Odečet vodoměrů »
Dne 19. června (středa) 2019 budou v obci Bělov probíhat odečty stavů vodoměrů. Umožněte prosím pracovníkům VaK Kroměříž, a. s. přístup k vodoměru. Žádáme odběratele, aby v případě nepřítomnosti zapsali stav svého vodoměru na lístek a vyvěsili na viditelném místě. Děkujeme za pochopení. Štěpánek Martinvedoucí obchodního oddělenítel.: 607...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
11.06.2019 19.6.2019

počet položek: 183