Úřední deska

příspěvek vyvěšeno sňato
Oprava silnice »
Od 21.10. v pondělí do 25.10.2019 pátek bude probíhat částečné dokončení (cca 100 m) povrchu komunikace ve Vývozku od č.p. 30 po č.p. 29. Prosíme občany bydlící v dané části o trpělivost a respektování případných omezení na komunikaci. Rovněž žádáme občany, aby odstavili po dobu realizace povrchu svoje automobily na jiných místech. Za...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
17.10.2019
E-ON: odstranění dřevin »
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, případně odstranění dřevin.
vyvěsil: Marek Přecechtěl
17.10.2019
Pozvánka, 9. zasedání »
Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, které se bude konat 23. října 2019 v 16 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělov Program: Zahájení, stanovení zapisovatele zápisů a určení zapisovateleSchválení programu zasedáníKontrola usnesení 8. zasedání ZO Bělov ze dne 25. 09.2019Schválení návrhu územního plánu obce BělovRůznéZávěr Jiří...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
16.10.2019 24.10.2019
Přerušené řízení: Plavební komora »
Dne 2.1.2013 podalo Ředitelství vodních cest ČR, IČ 67981801, Vinohradská 2396. Vinohrady, 130 00 Praha 3, zastoupené AQUATIS a.s., IČ 46347526, Botanická 834, Veveří, 602 00 Brno 2, zastoupené Ing. Václavem Sedmíkem, 17.04.1961, bytem U první baterie 798, Střešovice, 162 00 Praha 616, adresa pro doručování: AQUATIS a.s., IČ 46347526, Botanická...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
14.10.2019 14.11.2019
Úprava provozu na pozemních komunikacích »
Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy: Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP MěÚ Otrokovice) jako příslušný správní orgán dle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
2.10.2019 6.11.2019
Rozpočtové opatření číslo 3/2019 »
Rozpočtové opatření 3/2019 Schváleno na 8. ZO Bělov, konané dne 25.9.2019 usnesením č. 4/8/2019.
vyvěsil: Marek Přecechtěl
30.09.2019 30.10.2019
Usnesení z 8. zasedání »
Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Bělov dne 25.9.2019
vyvěsil: Marek Přecechtěl
30.09.2019 30.10.2019
Stočné 2019 »
Obecní úřad Bělov oznamuje, že výběr poplatků za stočné za rok 2019 bude probíhat pouze v hotovosti na obecním úřadě od 7.10.2019 v úředních hodinách (pondělí a středa). Při platbě se budou podepisovat i nové smlouvy o odvádění odpadních vod.Výše stočného 350 Kč/osoba, 700 Kč/objekt – chataři. Poplatek je nutné uhradit do...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
30.09.2019 30.10.2019
Návrh rozpočtového opatření 3/2019 »
Návrh rozpočtového opatření 3/2019
vyvěsil: Marek Přecechtěl
18.09.2019 29.9.2019
Veřejná vyhláška: posouzení územního plánu »
Doručení návrhu Územního plánu Bělov a oznámení o konání veřejného projednání Městský úřad Otrokovice, odbor rozvoje města, oddělení rozvoje a územního plánování, jako příslušný orgán obce – úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) dle ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
11.09.2019 30.10.2019
Výzva vlastníkům nemovitostí »
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
5.09.2019 31.12.2023
Veřejná vyhláška: opatření obecné povahy »
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s§ 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
3.09.2019 4.10.2019
Důležité upozornění »
v měsíci září, říjen 2019 budou probíhat na komunikaci místní části Kopánky (od křižovatky Kobylisko ve směru meruňkový sad) rekonstrukční a stavební práce. Firma provede nejprve částečné kanalizační zatrubnění  v místech stávajících betonových žlabů, tyto budou odstraněny, tím dosáhneme  částečného rozšíření křižovatky....
vyvěsil: Marek Přecechtěl
1.09.2019
Usnesení o stanovení opatrovníka »
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín (dále jen „pobočka“), jako věcně příslušná podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 19 písm. a) zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
22.08.2019
Oznámení: O pokračování územního řízení »
Oznámení o pokračování územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání
vyvěsil: Marek Přecechtěl
19.08.2019
Veřejná vyhláška »
Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP MěÚ Otrokovice) jako příslušný správní orgán dle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 500/2004...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
14.08.2019 20.8.2019
Rozhodnutí č. 91/2019 »
Veřejná vyhláška Městský úřad Otrokovice – odbor životního prostředí jako speciální stavební úřad podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, příslušný vodoprávní úřad podle § 104 a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
29.07.2019 29.8.2019

počet položek: 184