Úřední deska

vyvěšeno příspěvek
23.12.2009 Přání »
Příjemné prožití svátků vánočních a v novém roce 2010 pevné zdraví, spoustu štěstí, spokojenosti a lásky přeje obecní...
24.11.2009 Veřejná vyhláška: František Nohál »
Finanční úřad v Otrokovicích podle ust. § 19 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto veřejnou vyhlášku, kterou oznamuje da?ovému subjektu: Nohál František, Bělov 16, 768 21 Kvasíce nar.: 1945, že na Finančním úřadě v Otrokovicích, J. Jabůrkové 1427, dveře č. 407 je pro tento da?ový subjekt...
13.11.2009 Farma Bělov »
Ke dni 30.6.2009 ZD Kvasicko na farmě Bělov ukončilo svoji činnost v živočišné výrobě. Tímto aktem byla zárove? ukončena jedna etapa života a práce celého areálu (od roku 1959 do současnosti zde byli zaměstnáni vždy i občané obce). Novým majitelem většiny zemědělského areálu se stala FARMA Bělov s.r.o., která má v záměru mimo jiné...
12.11.2009 Investiční akce roku 2009 »
V pomalu končícím roce 2009 byly v obci Bělov i přes hospodářskou krizi realizovány dvě důležité investiční akce na jejímž financování se spolu z obecním rozpočtem z velké části podílel státní a krajský rozpočet. ...
2.11.2009 Územní rozhodnutí »
Dne 22.6.2009 podala Drahomíra Holá?ová, nar. 08.04.1931, bytem Zlechov 184, 687 10 Zlechov návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Úprava zábradlí na oplocení a nová vjezdová brána“ na pozemku: stavební parcela číslo 82 v katastrálním území Bělov.  ...
22.09.2009 Veřejná vyhláška: František Nohál »
Finanční úřad v Otrokovicích podle ust. §19 zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto veřejnou vyhlášku, kterou oznamuje da?ovému subjektu: Da?ový subjekt: František Nohál, nar. 1945 Bělov 16, 768 21 Kvasice že na Finančním úřadě v Otrokovicích, J. Jabůrkové č. 1427, místnost č. 302 je pro tento...
17.09.2009 Oznámení: Úprava zábradlí na oplocení … »
Zahájení územního řízení a nařízení veřejného projednání a pozvání k ústnímu jednání. Dne 22.6.2009 podala Drahomíra Holá?ová, nar. 08.04.1931, bytem Zlechov 184, 687 10 Zlechov návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Úprava zábradlí na oplocení a nová vjezdová brána“ na pozemku: stavební parcela číslo 82 v katastrálním území...
14.09.2009 Veřejná vyhláška: změna č. 1 Územního plánu »
Městský úřad Otrokovice, odbor územního plánování a investic, jako příslušný orgán obce – úřad územního plánování (pořizovatel) ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanoveními § 20, § 22 a § 52 odst. 1 stavebního...
13.08.2009 Oznámení: Nohál František »
Finanční úřad v Otrokovicích podle ust. § 19 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto veřejnou vyhlášku, kterou oznamuje da?ovému subjektu: František Nohál, Bělov 16, 768 21 Kvasice, nar. 1945, že na Finančním úřadě v Otrokovicích, J.Jabůrkové č. 1427, místnost č. 301 b) je pro tento da?ový...
18.07.2009 A zase ta kukuřice »
Opět po roce „nám vyrostla“ kukuřice pod obcí na poli (Pod luží) obhospodařované Zemědělským podnikem Kvasicko, a.s. Bohužel ústní žádosti a dohody ne starší šesti měsíců mezi obcí a představiteli uvedeného podniku o nesetí rostlin vyššího vzrůstu v místě křižovatky, které zapříči?ují každoroční snížení rozhledových vzdáleností v křižovatce ve...
10.06.2009 Volby do Evropského parlamentu »
Výsledky voleb do do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech 05.06. – 06.06.2009. Kraj: Zlínský kraj, okres: Zlín, obec: Bělov. ...
13.05.2009 Rozhodnutí: ČOV Bělov – přečerpávání »
Rozhodnutí č. 50/2009 – VE?EJN? VYHL?ŠKA Městský úřad Otrokovice – odbor životního prostředí jako místně a věcně příslušný vodoprávní úřad a speciální stavební úřad podle §§ 104 a 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním...
7.05.2009 Svolání okrskové volební komise »
V souladu s ustanovením § 16 písm. d) zákona č.62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, svolávám první zasedání okrskové volební komise v obci Bělov a stanovuji jeho konání na den Čtvrtek 21.5.2008 od 18 hodin na obecním úřadě v kanceláři starosty ...
5.05.2009 Záměr prodeje »
Obec Bělov vyhlašuje dle Zákona o obcích č.128/2000 Sb.§ 39 čl.1 záměr prodat pozemek parcelní číslo 521/28 v k.ú.Bělov o výměře 127m², pozemek parcelní číslo 521/19 v k.ú.Bělov o výměře 297m² a pozemek 521/4 v k.ú.Bělov o výměře 228m².  
7.04.2009 Závěrečný účet, 2008 »
Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Otrokovicko“ za rok 2008 Obsah: Základní informace o hospodaření Mikroregionu Otrokovicko. Plnění příjmů a výdajů. Vyúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu Zlínského kraje. Mimorozpočtové finanční operace – sdružené prostředky. Příspěvkové organizace. Stav fondů...
1.04.20091.5.2009 Rozpočet ’09 »
Příjmy a výdaje obce Bělov na rok 2009 jsou plánovány ve výši:  příjmy: 2.440.000,00 Kč. výdaje: 2.440.000,00 Kč Podrobné rozepsání položek viz níže. ...
29.03.200929.4.2009 Závěrečný účet obce za rok 2008 »
Obsah: Údaje o obci, Zastupitelstvo obce, Složení výborů a komisí, Jednotka SDH Bělov, Obecně závazné vyhlášky v roce 2008, Smlouvy obce, Pronájem a výpůjčka obecního majetku,nájem pozemků, Výkup, prodej, dar a směna pozemků realizovaný v roce 2008, Rozpočet obce za rok...
29.03.2009 Oznámení: o zahájení vodoprávního řízení »
Městský úřad Otrokovice – odbor životního prostředí jako speciální stavební úřad podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a příslušný vodoprávní úřad podle § 104 a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako místně...
10.02.2009 Veřejná vyhláška: František Nohál »
Finanční úřad v Otrokovicích podle ust.§ 19 zákona 6.337/1992 Sh. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto veřejnou vyhlášku, kterou oznamuje da?ovému subjektu: František Nohál, Bělov 16, 768 21 Kvasice, nar. 1945, že na Finančním úřadě v Otrokovicích, J.Jabůrkové č. 1427, místnost č. 301 b) je pro tento da?ový subjekt...
10.02.2009 Dotace plynofikace obce Bělov »
Obec Bělov má připravenou a schválenou projektovou dokumentaci na rozvod středotlakého plynovodu v obci včetně cca 70 přípojek k rodinným domům. V tomto týdnu obdrží občané, kteří projevili zájem o plynovodní přípojky dotazník jež bude součástí žádosti o dotaci na MŽP a tento je potřeba vyplnit a nejpozději do pátku 13. 2. 2009 vrátit na obecní...
4.02.2009 Upozornění: ?editelství silnic Zlínského kraje »
Vlastník pozemku, z něhož vyrůstá silniční vegetace (především dřeviny – stromy a keře) a který sousedí se silnicí, je dle občanského zákoníku povinen provádět jejich pravidelnou údržbu, tj. ořezávání větví či vykácení starých poškozených stromů tak, aby nedocházelo ke škodám na životě, zdraví či majetku fyzických či právnických osob. V případě...
3.02.2009 Veřejná vyhláška: Alojz Okrajek »
Správce daně podle ustanovení § 19 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje níže uvedenému da?ovému subjektu, že tento má u uvedeného správce daně uloženu následující nedoručenou písemnost. Označení da?ového subjektu: Alojz Okrajek, nar. 5.8.1952, Bělov 112, Kvasice 768 21. ...
27.01.2009 Záměr prodeje pozemku »
Obec Bělov vyhlašuje dle zákona o obcí 128/2000Sb. Záměr prodeje pozemku parcelní číslo 439/29 o výměře 3558 m² v kú. Bělov v lokalitě Pod luží. Prodejní cenu určí zastupitelstvo obce s přihlédnutím k budoucímu plánovanému využití a dohodě se žadatelem. Model klub Otrokovice o.s. předložil starostovi obce záměr provozování modelářského oddílu na...
25.01.200925.2.2009 Poplatky, ’09 »
Na všechny občany obce Bělov se vztahuje povinnost uhradit: poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra?ování komunálních odpadů, poplatek za psa. Od 1. února do 31. března se na obecním úřadě vybírají poplatky od občanů za likvidaci komunálního odpadu ve výši 500,– kč za obyvatele a poplatek ze psů...
4.01.2009 Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích »
V návaznosti na článek o odpadech si dovoluji zveřejnit Obecně závaznou vyhlášku obce Bělov schválenou zastupitelstvem obce Bělov dne 26. 11. 2003, která vstoupila v platnost 1. 1. 2004 a je stále platná! ...
4.01.2009 Starosta: Odpady v obci »
A zase ty odpady! Stále se objevují občané obce a majitelé chalup či chat, kteří poukazují na nesmyslnost vybírání poplatků za svoz komunálního odpadu s argumentací, že odpad vlastně neprodukují případně, že vyprodukovaný odpad odvážejí mimo obec nebo platí ve městě (majitelé chat a chalup). Další argumentací proč neplatit je, že má popelovou...

počet položek: 26