Beseda o Bibli

Bělovská knihovna zve všechny zájemce na besedu o knize knih, která proběhne v knihovně v pátek 6. března od 17. hodin.

Slovo Bible

 • slovo Bible pochází z řeckého slova Biblión = knížka
 • Bible není jedna kniha, ale soubor několika knih (několik knih dohromady)
 • Bible obsahuje 66 knih a obsahově se dělí na dvě části: Starý (39) a Nový zákon (27). Pro lepší orientaci jsou jednotlivé knihy rozděleny na tzv. kapitoly (delší úseky textu) a verše (krátké úryvky). Myšlenkové celky jsou v moderních Biblích rozděleny do tzv. perikop. Každá perikopa začíná nadpisem.

Vznik Bible

 • Bible je inspirovaným Božím slovem – to znamená, že za poselstvím svěřeným lidským pisatelům stojí Boží autorita.
 • pisatelé Bible měli rozdílné společenského postavení – např. drobní řemeslníci, rybáři, ale také lékař nebo významní panovníci tehdejší doby – král Šalomoun, král David.
 • celkem se jedná o cca 40 pisatelů
 • Bible vznikala v období cca 1600 let (od 15. st. př. Kr. – 1. st. po Kr.)
 • ZAJÍMAVOST: i přes dlouhou dobu vzniku a velkou rozmanitost autorů si Bible neodporuje. Všech 66 knih je jednotným celkem, který se doplňuje a navzájem vysvětluje. Nejasné výroky jednoho autora mohou vysvětlit jasné výroky dalšího autora.
 • Starý zákon vznikal převážně v hebrejštině a částečně v aramejštině, Nový zákon se nám uchoval celý v řečtině

Obsah Bible

 • Bible je plná příběhů – příběhů lidí, kteří prožívali různé těžkosti, trápení, starosti, ale také radosti…. Jak v takových situacích reagovali, jak se rozhodovali a jaké to mělo důsledky – ať už pozitivní nebo negativní. Bible obsahuje příběhy lidí bohatých i chudých, slavných i neznámých, zdravých i nemocných, starců i malých dětí, pyšných i skromných, šťastných i zoufalých...
 • Bible je o Bohu – Bible popisuje Boha a jeho povahu, abychom jej mohli poznat. Dělá to často formou příběhů a popisuje, zkušenosti jiných lidí s Bohem v průběhu staletí. Ze zkušenosti jiných se pak můžeme rozhodnout, jestli Boha chceme také poznávat a zda se mu dá důvěřovat.
 • Bible je velmi dobrým historickým pramenem - řada událostí v Bible je historicky doložena a potvrzena současnou archeologií; místa, která jsou popisována v Bibli, opravdu existují...
 • Bible obsahuje mnoho básní, písní, ale je také zdrojem dnes běžně používaných přísloví – např. „pýcha předchází pád“ (Př 16, 18)
 • Bible je plná proroctví – přibližuje úžasnou budoucnost! – obsahuje stovky různých prorockých předpovědí – z nichž mnohé se vyplnily, i když byly předpovězeny několik set let před tím, než se staly. Velmi zajímavé je např. proroctví zapsané v knize Daniel, ve 2. kapitole – sen babylonského krále Nebúkadnesara (nejspíše nejmocnější panovník staré Mezopotámie) – proroctví, které předpovědělo vývoj světových dějin a vše se do detailů naplnilo. Proroctví ovšem pokračuje i dále - je zajímavé zamyslet se nad proroctvími pro blízkou budoucnost – Bible přibližuje pro blízkou budoucnost něco úžasného! Přiblužuje něco, na co se lidé mohou těšit – život bez problémů, starostí, nemocí, trápení – život věčný. Záleží ovšem na rozhodnutí každého jedince...
 • Bible obsahuje praktické rady pro kvalitní a plnohodnotný život v současnosti, ale i v budoucnosti – např. otázky partnerských a mezilidských vztahů (jak vybírat správného partnera, jak řešit konflikty, nespravedlnost, apod.), otázky odpočinku, vzdělávání, zdraví a stravy (např. co nejlépe konzumovat a co raději ne) nebo způsobu, jak získat vnitřní klid, pokoj, radost, štěstí a dokonce i věčný život. Bible je také v mnoha zemích základem právních řádů – zejména ústav (např. USA).
 • Bible obsahuje odpovědi na mnohé důležité otázky – např. kde se vzalo zlo, bolest a utrpení, zda existuje jeho řešení a jaké je; existuje posmrtný život; co nás (ne)čeká po smrti; proč je na světě tolik zla, neštěstí, katastrof, nemocí a jak jim čelit; kde jsme se zde vzali a jak vzniklo lidstvo; proč jsme zde a jaký má náš život smysl, cíl a význam – je to náhoda nebo záměr; Jsme ve vesmíru sami; co v blízké (i vzdálené) budoucnosti čeká nás i naší Zemi – máme se těšit nebo strachovat; existuje vůbec nějaká spravedlnost? A mnoho dalšího...
 • Významná americká spisovatelka konce 19. a počátku 20. století Ellen Gould Whiteová o Bibli napsala: „Jelikož Bible obsahuje mnoho různých stylů a dotýká se velkého množství témat, je schopná oslovit každou mysl a zasáhnout každé srdce. Její součástí jsou historické knihy, pravdivé životní příběhy, zákony týkající se správy státu i řízení domácnosti – zákony, jimž se lidská moudrost ani v nejmenším nevyrovná. Najdeme v ní hlubokomyslnou filozofii i překrásnou, libozvučnou poezii. Hodnota biblických textů je nesrovnatelně vyšší než hodnota jakéhokoliv jiného lidského literárního díla. A když se na ně podíváme z pohledu ústřední biblické myšlenky, jejich význam se ještě zvýší. Z tohoto úhlu pohledu nabývá každé téma nového významu. I ty nejjednodušeji formulované pravdy obsahují principy, které se dotýkají samotného nebe a směřují do věčnosti. Každý den byste se měli z Písma (Bible) něco nového dozvědět. Hledejte v něm, jako byste chtěli najít poklad, protože obsahuje slova věčného života. Modlete se za moudrost, abyste významu svatých textů dokázali správně porozumět. Budete-li to dělat, najdete v Božím slově skrytou milost. Známé texty se vám vyjeví v novém světle a Písmo bude u vás neustále stoupat v ceně.“
 • ukázka ze Starého zákona: „Nevzrušuj se kvůli zlovolníkům, nezáviď těm, kdo jednají podle. Uvadají rychle jako tráva, jak zelené býlí zvadnou. Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost. Hledej blaho v Hospodinu (Pánu Bohu), dá ti vše, oč požádá tvé srdce. Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.“ (Žalm 37,1-5) „Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh...“ (Izajáš 41,10)

zdroj: info-bible.cz

Starší příspěvek Strašidelný večírek
Novější příspěvek Čtení při svíčkách

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Z Gdaňska domů, hezky pěšky

 • 19. září 2021
 • Akce
Kdy: 29.10.2021, 17:30 hod.Kde: OÚ BělovPřednáší: Jiří HolubVstupné: dobrovolné Konání bude záviset na aktuální hygienické situaci. V bodech: Celková délka pochodu 915...

Noc kostelů, ’20

 • 11. června 2020
 • Akce
V pátek 12. června 2020 večer se na mnoha místech otevřou dveře a brány kostelů v rámci Noci kostelů. Co znamená Noc kostelů? Otevřené dveře a brány kostelů ve vašem okolí,pozvání k objevování...

Noc kostelů, ’19

 • 21. května 2019
 • Akce
24.5.2019 Motto: „Dáte se do zpěvu jako v tu NOC, kdy se zasvěcuje svátek…“ (Izaiáš 30,29) Dotknout se tajemství… … i taková může být Noc kostelů. Překročit práh kostela, kaple,...

Austrálie: cestopisná přednáška

 • 27. února 2019
 • Akce
V pátek 22. března, od 17.30 hod., ve společenské místnosti OÚ Bělov proběhne cestopisná přednáška o Austrálii s panem ing. Františkem Brachtlem. Vyprávění bude doplněno o promítání...

Akce v říjnu ’18

 • 27. září 2018
 • Akce
1.10.2018 – 31.10.2018 Výstava dětských prací v rámci Týdne seniorů (vestibul knihovny) 1.10.2018 – 18.10.2018 – Rakousko mýma očima: Soutěžní výstava fotografií při příležitosti...

Noc kostelů

 • 25. května 2018
 • Akce
Srdečně Vás zveme na akci s názvem Noc kostelů Kvasice 2018. Přijďte v pátek 25. května načerpat duchovní atmosféru, vnímat krásu hudby i chrámového prostředí, utéct od shonu dnešní doby, odpočinout...

Přednáška

Přírodní křišťály a tvarové zářiče Ve středu 11. dubna 2018, od 18.00 hodin v Knihovně Bělov proběhne přednáška o drahých kamenech s Jiřím Novotným. Součástí prezentace bude i prodej kamenů a...

Přehled akcí v lednu

Přehled akcí pořádaných v Knihovně Kroměřížska, leden 2018 3.1. – 31.1. – Četba dětí Otce vlasti, Staročeská literatura za králů, Karla a Václava (1346-1419), výstava vestibul...

Akce v květnu

Přehled akcí pořádaných v Knihovně Kroměřížska 15.5. – 13.6.2017 Kroměřížský archiv slaví 1947-1997-2017 – Výstava je věnována kroměřížskému archivu, který slaví 70 let od svého založení...

Přehled akcí v únoru

Přehled akcí pořádaných v Knihovně Kroměřížska. 17.2.2017, Rok na zámoravské škole, výstava, oddělení pro dospělé čtenáře, 22.2.2017, Knihovna Kroměřížska slaví 120 let od zahájení činnosti veřejné...

Přehled akcí, březen

 • 23. února 2016
 • Akce
Přehled akcí pořádaných v Knihovně Kroměřížska 2016, březen. 1.3.2016, 12:00-18:00 Burza knih, konferenční sál knihovny. 1.-31.3.2016 Plné ruce práce, Výstava o fairtradu. 2.3.2016, 16:30 Hudební...

Plán akcí, leden

Přehled akcí pořádaných v Knihovně Kroměřížska 5. – 29.1.2016 – LIDÉ NA CESTĚ – Výstava – námětem výstavy jsou migranti a uprchlíci, pořádá Europe Direct Kroměříž 6.1.2016,...

VYSTOUPENÍ: HRAJÍCÍ PRÁZDNINY

 • 15. července 2015
 • Akce
V pátek 24.7.v 18 hod. na Obecním úřadě vystoupí děti, absolventi obou turnusů tábora – Hrající prázdniny pro všechny rodiče, prarodiče i kolemjdoucí. V pořadu – „Když jsem byla...

Výroba růžiček na obecní Májku

Proběhne ve st.29.4.2015 v knihovně v 17. hod.Dobrou náladu a nůžky sebou.

Čtení při svíčkách

 • 25. února 2015
 • Akce
Páteční večer 6. března si děti mohou prodloužit čtením při svíčkách po 20. hodině s následným spaním v knihovně. Podmínkou je souhlas rodičů a dovršení věku 8 let. Spacák a karimatku...

Souhlas s používáním Cookies

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

OK