Zřizovací listina JSDH obce Bělov


Zastupitelstvo obce Bělov s účinností od 1. 8. 2007 zřizuje usnesením č.7/06/07 ze dne 3. 7. 2007 podle ustanovení § 29 odst. 1, písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, ustanovení § 26 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a ustanovení § 84 odst. 2, písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Bělov.

1. Úplný název zřizovatele
Obec Bělov, okres Zlín

2. Název organizační složky

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Bělov

3. Sídlo organizační složky
Hasičská zbrojnice, Bělov 97, PSČ 768 21

4. Účel a předmět činnosti

4.1. Hlavní úkoly Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Bělov (dále jen JSDH obce Bělov):
• provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků,
• provádí záchranné práce při živelních pohromách nebo jiných mimořádných událostech,
• podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje,
• při své činnosti spolupracuje s ostatními jednotkami požární ochrany, Policií České republiky, Zdravotnickou záchrannou službou a ostatními složkami integrovaného záchranného systému,
• provádí údržbu svěřené výstroje, výzbroje a techniky.

4.2. JSDH obce Bělov vykonává svoji činnost v souladu s obecně závaznými předpisy.

5. Majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný do správy JSDH obce Bělov
K zajištění plnění úkolů užívá JSDH obce Bělov majetek obce Bělov předaný do správy JSDH obce Bělov. Tento majetek je specifikován v příloze č. 1 této zřizovací listiny.
Do vybavení JSDH obce Bělov může být zařazena požární technika a jiné věcné prostředky požární ochrany pokud byly určeny k používání v požární ochraně Ministerstvem vnitra České republiky.

6. Ostatní majetková práva
Činnost vykonávána JSDH obce Bělov je hrazena z prostředků obce Bělov.
Okruh příjmů a výdajů JSDH obce Bělov je přímou součástí rozpočtu obce Bělov, jehož čerpání sleduje a vyhodnocuje v souladu se schválenou rozpočtovou skladbou Zastupitelstvo obce Bělov.

7. Vymezení působnosti
Své úkoly plní JSDH obce Bělov především na území obce Bělov. Na území jiných obcí plní tyto úkoly podle poplachového plánu nebo na základě povolání operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Zlín.

8. Velení v JSDH obce Bělov

8.1. Velitele jednotky po vyjádření Hasičského záchranného sboru odvolává a jmenuje starosta obce.

8.2. Velitel jednotky zodpovídá obci Bělov za připravenost JSDH obce Bělov k plnění stanovených úkolů a dále zodpovídá za veškerou činnost jemu podřízené JSDH obce Bělov.

8.3. Členové JSDH obce Bělov jsou při činnosti JSDH obce Bělov podřízeni starostovi obce, veliteli jednotky a při zdolávání událostí též veliteli zásahu.

9. Početní stav JSDH obce Bělov
Ke dni zřízení jednotky SDH obce Bělov je jednotka zařazena do kategorie plošného pokrytí JPO V a základní početní stav jednotky dle platných předpisů je 12 členů, z toho:
• 1 velitel jednotky
• 1 velitel družstva
• 2 řidiče/strojníky
• 2 řidiče
• 6 hasičů

Počet členů v pohotovosti pro výjezd v dané kategorii jednotky JPO V jsou 4 členové.
Jednotka bude průběžně dopl??ována dle zdravotní způsobilosti navržených členů jednotky až do požadovaného početního stavu.

10. Členství v JSDH obce Bělov
Činnost v JSDH obce Bělov se vykonává na základě dohody o členství v JSDH obce Bělov uzavřené mezi uchazečem o členství v JSDH obce Bělov, který musí být starší než 18 let, zdravotně způsobilý, a zřizovatelem JSDH obce Bělov.
Členové JSDH obce Bělov budou vybíráni z řad občanů obce Bělov s přihlédnutím k návrhům sdružení občanů působících na úseku požární ochrany, zejména Sboru dobrovolných hasičů Bělov.

11. Úrazy a škody
Způsob odškod??ování úrazů a úmrtí členů JSDH obce Bělov a škod vzniklých činností JSDH obce Bělov se řídí obecně závaznými právními předpisy.
Pojištění členů JSDH obce Bělov, které zajišťuje zřizovatel, řeší dohoda o členství v JSDH obce Bělov.

12. Závěrečná ustanovení
JSDH obce Bělov se zřizuje na dobu neurčitou.
V příloze č. 1 této zřizovací listiny je specifikován majetek předaný zřizovatelem do správy JSDH obce Bělov.
Tato zřizovací listina vstupuje v platnost dne 1. 8. 2007
V Bělově dne 3. 7. 2007

Jiří Přecechtěl, starosta obce
Jaroslava Večeřová, místostarostka obce
Aleš Kadlčík, velitel jednotky
Alois Daněk, velitel družstva

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

První loď
První loď
Bělovští opravili studánku
Bělovští opravili studánku

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.