Sirény

Pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události, jakou může být i únik nebezpečné látky, slouží sirény. Sirénami se vyhlašují smluvené varovné signály. Na celém území České republiky jsou od 1. 11. 2001 pro varování obyvatelstva a svolání jednotek sboru dobrovolných hasičů určeny signály, které by měli znát všichni občané.

Pro obyvatelstvo všeobecná výstraha Kolísavý tón po dobu 140 sekund. Může být vyhlašován třikrát za sebou. Signál je ihned po ukončení následován verbální informací. Po skončení stavu nebezpečí by se varovný signál měl odvolat ve sdělovacích prostředcích.

elektrická siréna
rotační siréna

Pro dobrovolné hasiče – signál požární poplach Přerušovaný tón po dobu 60 sekund. Tento signál je určen pro svolání jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí.

elektrická siréna
rotační siréna

Zkušební tón Trvalý tón po dobu 140 sekund. Je zaveden od roku 2002. Zkouška je celostátně prováděna zpravidla každou první středu v měsíci ve 12.00 hodin.

elektrická siréna
rotační siréna

Tři základní kroky k záchraně

    1. neprodleně se ukryjte – zůstaňte doma nebo urychleně vejděte do nejbližšího domu (obchodu,obytného domu, úřadu)
    2. zavřete dveře a okna, abyste snížili množství pronikajícího plynu do vašeho úkrytu
    3. zapněte rozhlas a televizi, protože ihned po tónu sirény – všeobecná výstraha bude následovat tísňová informace z hromadných informačních prostředků (obecního rozhlasu, rozhlasových vozů, lokální rozhlasové stanice, kabelové televize) ze kterých se dozvíte co máte dělat

Obecné zásady chování pro případ ohrožení

  1. O ohrožení nás může informovat: zvuk sirény, místní rozhlas, rozhlasové a televizní zprávy, denní tisk (déle trvající MU), vyhlášky orgánů státní správy, (vyvěšené na veřejných informačních tabulích)
  2. Jak bychom se měli chovat a co budeme dělat. - nezmatkujte, nejednejte ukvapeně, ale rozvážně a v klidu, nepodceňujte vzniklou situaci - nerozšiřujte neověřené a poplašné zprávy, snažte se získat informace z oficiálních zdrojů - pokyny a informace z oficiálních zdrojů respektujte - pomozte zejména zraněným, nemohoucím a nemocným lidem, sousedům a všude tam kde můžete - majetek zachraňujte až tehdy, když nejsou ohroženy životy a zdraví lidí telefonní síť bude pravděpodobně přetížena – zbytečně netelefonujte, zvláště pak ne tam, kde se snaží zajistit vaše bezpečí: policie, záchranná služba, hasiči, státní správa

Varování

verbální informace č. 1 “ Zkouška sirén “ “Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén.”

verbální informace č. 2 “ Všeobecná výstraha “ “Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha , všeobecná výstraha. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha.”

verbální informace č.3 “ Nebezpečí zátopové vlny “ “Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny. Ohrožení zátopovou vlnou. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny.”

verbální informace č.4 “ Chemická havárie “ “Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie. Ohrožení únikem škodlivin. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie.”

verbální informace č.5 “ Radiační havárie “ “Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie. Ohrožení únikem radioaktivních látek. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie.”

verbální informace č.6 “ Konec poplachu “ “Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu.”

verbální informace č.7 “ Požární poplach “ “Požární poplach, požární poplach, požární poplach. Svolání hasičů, svolání hasičů. Byl vyhlášen požární poplach, požární poplach”