Starostovy řádky: Bilancování roku 2020

Starostovy řádky: Bilancování roku 2020


Vážení spoluobčané,
každý kalendářní rok má svůj začátek i konec, chtělo by se říci k letošnímu roku naštěstí. Zda-li byl letošní končící rok něčím úplně výjimečným nemohou soudit současníci, ale někdy v budoucnu historici, jež nám vystaví za rok 2020 vysvědčení.

Ponechejme celospolečenské témata na okraji, i když a musím konstatovat nekompetentní poslanci parlamentu v letošním roce „zatli“ sekeru do státního rozpočtu, ze kterého se hned tak nevzpamatujeme a zdůvodňovat své „úsilí“ mohou jakkoli bohulibými „nápady“. Musím a souhlasím pouze a jenom s jednou věcí ... ano proinvestujme krizi, ale prosím nerozdávejte!

Nemůžu souhlasit s výrokem jednoho nejmenovaného poslance, že i obce se musí podílet na schodkovém rozpočtu tj. obcím omezit příjmy! Zastupitelé napříč celou republikou (obcí a měst je přes 6.000 tisíc) schvalovali tu to navýšení čehokoli? Nikomu nezávidím prosím nezávidím navýšení, ale prosím pouze tehdy, kdy si na to navýšení ekonomika vydělá ne si ještě půjčit a dále půjčovat. Cesta někam do pekla budoucnosti. Ano, jsem vnitřně solidární a chci být solidární, ale vše musí mít mantinely, jasná pravidla! Chápu, budou v příštím roce volby a teplé místečko je bližší než kabát někde mimo poslaneckou kantýnu.

Ano i naši obec zasáhla pandemie. Nemoc či epidemii, kterou jsme doposud pouze sledovali z tepla domova, někde možná ve filmu. Snad si z uvedeného celý svět vzal ponaučení. Myslím, že je zde na místě poděkovat za soudržnost i toleranci či pomoc druhým, viditelné to věci i u nás v obci. A nejenom pandemii jsme řešili. Naši obec v letošním roce zasáhly bleskové povodně v dolní části obce na Goišeně. Jednotka hasičů zasahovala nejenom zde, ale i ve městě Otrokovice a místní části Kvítkovice, podílela se na likvidaci bleskových povodní - čerpání vody. A že nejsou hasiči cvičeni pouze k likvidaci požárů o tom se přesvědčili při pomoci obci v pokácení stromů v místě budoucí čerpací stanice a dále při práci na zabezpečení střechy jednoho rodinného domu po vichřici, která obec zasáhla v minulých dnech. Potřebnost jednotky je a bude i nadále. O tom svědčí její nasazování a to nejenom v katastru naší obce při likvidacích nebezpečí. Nutnost nejenom jejího doplnění a obměnění zejména mladšími hasič, ale i stálé dovybavování jednotky novou technikou. Myslím, že dorost hasičům vyrůstá velmi perspektivní dle úspěchů, jež mladí hasiči sbírají na poli soutěží. Děkujeme za vzornou reprezentaci obce.

I začátek roku 2020 jakožto roky minulé zahájila tříkrálová sbírka. V únoru jsme po 17-té pokoštovali domácí pálenky a měsíc pokračoval tradiční ostatkovou pochůzkou s voděním medvěda s maškary. Kdo tehdy tušil, že vlastně společenské aktivity tím téměř jsou vyčerpány, nejméně na půl roku či spíše rok celý.

Na začátku měsíce leden pověřilo zastupitelstvo obce starostu s místostarostou na pracích přípravy k podání žádosti o dotaci investiční akce Kanalizace obce Bělov. Během celého letošního roku zastupitelstvo na uvedené akci nejenom pracovalo, ale i informovalo Vás občany s průběhem vyřizování a zejména z důvody, proč je uvedené odkanalizování obce Bělov směrem na stávající čistírnu odpadních vod důležité, pro další rozvoj obce nejdůležitější. Rozvoj obce je myšleno další výstavbu rodinných domů kdekoli v katastru obce Bělova. Ve zkratce; v měsíci červenec obci rozhodnutím ministra životního prostředí přislíbena dotace ve výši cca 63% uznatelných nákladů, v měsíci záři Zlínský kraj podepsal s obcí Bělov smlouvu na dalších cca 10% příspěvku z uznatelných nákladů. V měsíci prosinec vysoutěžena firma SMO a.s. Otrokovice. Nabídka na akci Kanalizace obce Bělov s celkovou částkou necelých 12 milionů korun včetně DPH. Realizace investiční akce je naplánována na maximálně 35 týdnů v roce 2021 i dle aktuálního počasí.

Zastupitelstvo již několik let pravidelně investuje z rozpočtu obce Bělov prostředky do oprav a rekonstrukcí místních komunikací, v letošním roce i díky finančnímu daru proběhla oprava části místní komunikace Kopánky a i v rozpočtu roku 2021 jsou vyčleněny finanční prostředky na další opravy místních komunikací.

Před několika lety Zlínský kraj, respektive Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace spolu s obecním úřadem Bělov zahájili přípravy na projektové dokumentaci akce Průtah obcí Bělov – rekonstrukce komunikace III. třídy, výstavby kanalizace, chodníku se sjezdy od jednotlivých rodinných domů a veřejné osvětlení. Na výše uvedené stavby bylo v letošním roce vydáno platné stavební povolení. Zde chci osobně poděkovat Zlínskému kraji, který projektovou dokumentaci mimo části kanalizace celou uhradil ze svého rozpočtu a velmi důležitá je i smlouva se Zlínským krajem o bezúplatném uložení sítí do pozemků ve vlastnictví Zlínského kraje. Práce probíhaly kontinuálně téměř 5 let a věřím, že v příštím roce budeme společně na uvedeném díle pokračovat směrem k možné komplexní realizaci. Na tomto místě je třeba zmínit i projektovou přípravu Zlínského kraje akce Komunikace III. třídy Bělov-Žlutava, včetně kompletního odvodnění. Projektová příprava navazuje na zmíněný průtah obcí Bělova a dále na již nově vystavěný most přes potok Široký. Dlouhodobá úzká spolupráce na těchto aktivitách mezi obcemi Bělov, Žlutava a Zlínským krajem přináší pozitivní plody. Jedna věc jsou touhy, co je třeba realizovat, druhou hlavní věcí je reálné zařazení těchto tužeb a potřeb do investičního záměru Zlínského kraje. Je třeba si připomenout, že Zlínský kraj má cca 300 obcí a měst a každá má své touhy a potřeby.

V letošním roce v menší míře i kvůli známým skutečnostem zastupitelé a občané obce opětovně upravovali venkovní prostory obecního areálu včetně výměny nevyhovující vodoměrové šachty u dětského hřiště. V průběhu příštího roku snad dojde i na drobné úpravy interieru obecní klubovny.

Spolková a aktivita občanská byla v letošním roce utlumena známými opatřeními, ale i tak pár setkání proběhlo i ve druhé polovině roku. Připomenut je pomalu již tradiční guláš fest a mezi vydařené akce patří i velmi úspěšná drakiáda. Akci přálo nejenom větrné počasí, ale zejména hojná účast domácích i přespolních draků, jež zaplnili oblohu nad Horním Polem.

Méně viditelné, ale o to více důležité aktivity realizovalo zastupitelstvo obce na poli výkupu pozemků i za finančního přispění Teplárny Otrokovice. Jedná se zejména o výkup pozemků pod budoucí vodní plochou a dále části cyklotrasy směr Kvasice a pozemků pro budoucí plánované zpřístupnění lokality Horní Pole ve směru od komunitní kompostárny. Výkupy jsou v souladu i s letos schváleným územním plánem obce Bělov a navazují i na Komplexní pozemkové úpravy. Tyto též byly ukončeny a završena i úprava katastrální mapy obce. V příštích letech dle finančních možností jistě zastupitelstvo obce bude na výkupech pokračovat. Pokračuje spolupráce – prozatím na poli informování mezi obcí Bělov a obcí Kvasice směrem k uvedené cyklotrase. Výstavba zádržného rybníku- vodní plochy je ve spolupráci s obcí Žlutava, jedna z priorit Komplexních pozemkových úprav Pozemkového úřadu Zlín.

Na komunitní kompostárně díky daru TOMA a.s. Otrokovice probíhá postupné zpevnění plochy betonovými panely tak, aby nedocházelo k znečišťování silnice III. třídy a i ukládání biologicky rozložitelného odpadu nadále probíhalo dle možností v důstojnějších pracovních podmínkách. Betonové panely postupně využijeme i na všech sběrných místech po obci, ke zpevnění plochy pod kontejnery nejenom na biologicky rozložitelný odpad, ale i na tříděný odpad. Obec má příslib v příštím roce získat několik nových nádob na tříděný odpad z dotace ve spolupráci s několika dalšími obcemi. Pořízení má být v průběhu prvního pololetí roku 2021.

Zastupitelstvo obce rozhodlo pořídit v letošním roce i nové regály pro knihy do místní knihovny. Některé původní regály ještě pamatovaly dobu, kdy v obci byla jednotřídní škola, která ukončila svoji činnost v roce 1979. Obec má podanou žádost o dotační příspěvek na dovybavení obecní knihovny a dále klubovny hasičské zbrojnice nábytkem a dalšími zařízeními. O průběhu této žádosti občany bude zastupitelstvo informovat v průběhu roku 2021.

Výčet aktivit letošního roku může být ještě daleko pestřejší, Vánoční strom před obecním úřadem, sběr železného šrotu, projektová dokumentace smíšeného chodníku a cyklostezky od autobusové točny ve směru vjezd na Kopce, Mikulášská pochůzka i třeba 9 krát zasedání zastupitelstva obce Bělova, případně rozdávání drobných dárků Svazem žen dětem do domů. Jistě se najdou i další drobné i třeba významnější události, aktivity v naší obci, každý sám jistě si i doplní.

Rok 2021, bude a v to všichni věříme, jistě na společenská setkávání pestřejší. Sbor dobrovolných hasičů oslaví jubileum založení i obec Bělov bude mít kulaté výročí založení či spíše od data první písemné zmínky. Věřím, že všichni očekáváme opět po roce stavění obecní májky či obyčejná sousedská setkávání, aniž by kdokoli tyto omezoval či upravoval způsoby potkávání apod. V okamžiku snížení restriktivních opatření ze strany státu zastupitelstvo obce vyvolá veřejné jednání k odkanalizování obce. Zde budou občané informováni i o termínech do kdy a zejména, které domácnosti již v této první etapě odkanalizování MUSÍ být připojeni na jednotnou kanalizaci a mimo jiných i za jakých finančních podmínek bude realizováno u těchto domácností nově stočné. Nejenom investičních aktivit je v roce nadcházejícím očekáváno více a snad se vyplní.

Je opravdu mnoho, co v letošním roce celé zastupitelstvo obce Bělov i další spoluobčané pro obec, tedy pro nás všechny vykonalo. Za výše uvedené i další, je myslím vhodná doba poděkovat nejenom jménem mým, ale a to zejména jménem Vás všech. Přeji si, aby nadále drtivá většina nás všech pro obec, tedy pro sebe nadále pracovala a zvelebovala i třeba pouze před svým domem. Co dělá hezkou vesnici, každá jedna upravená předzahrádka dům či obyčejný posekaný trávník.

Do roku 2021 všem spoluobčanům obce Bělova přeji hodně zdraví, rodinné a osobní pohody, nemoci ať nemají místo ve vašich domovech, pouze a jenom veselá mysl a za rok třeba při předsilvestrovské vycházce na shledanou.

Jiří Přecechtěl
starosta obce

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Obecní úřad bude 30.12.2020 uzavřen
Obecní úřad bude 30.12.2020 uzavřen
PF 2021
PF 2021

Náhodné Fotografie

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.