Státní pozemkový úřad – Usnesení

  • vyvěšeno: 1.7.2019
  • sňato: 1.8.2019
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl
  • usnesení

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín (dále jen „pobočka“), jako věcně příslušná podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 19 písm. a) zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon") a jako místně příslušná pobočka podle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

rozhodl v řízení o pozemkových úpravách podle ust. § 5 odst. 4 zákona ve spojení s ust. § 32 odst. 2 správního řádu, ve věci ustanovení opatrovníka takto:

obec Bělov IČ 00287032
č.p. 77 768 21 Bělov

se ustanovuje opatrovníkem

předpokládaným dědicům vlastníka pozemků zapsaných v katastru nemovitostí pro katastrální území Bělov na LV č. 151 a pro katastrální území Žlutává na LV č. 500:

Žofie Blahová, nar. 27. 11. 1927, zemř. 17. 3. 2019, posledně bytem Vinohradská 570/20, 785 01 Šternberk.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Žít krajinou, zpravodaj SPÚ

Žít krajinou,...

27. března 2019

Usnesení

Usnesení

26. září 2018