Co mohu vyřídit na úřadě

Přihlášení k trvalému pobytu

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním popřípadě orientačním.

Na OÚ Bělov se provádí přihlášení k trvalému pobytu.

Při přihlašování k trvalému pobytu je nutno předložit občanský průkaz, prokázat vlastnictví nemovitosti předložením výpisu z katastrálního úřadu (ne starším 3 měsíců), případně zajistit souhlas vlastníka nemovitosti a vyplnit přihlašovací tiskopis.

Poplatek za přihlášení k trvalému pobytu činí Kč 50,00.

Hlásí-li občan současně změnu místa trvalého pobytu i za děti žijící s ním ve společné domácnosti, platí se správní poplatek pouze jednou.

Vidimace a legalizace

Obecní úřad Bělov provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu.

Ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace) se provádí v kanceláři OÚ.

Požádá-li o legalizaci podpisu fyzická osoba, která se ze zdravotních nebo jiných důležitých důvodů nemůže dostavit na úřad,může se legalizace provést i na jiném vhodném místě.

Žadatel o legalizaci prokáže svoji totožnost platným úředním průkazem.

Poplatek za ověření shody opisu nebo kopie (vidimace) Kč 30,00/1 stránka

Poplatek za ověření pravosti podpisu (legalizace) Kč 30,00

Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.

Placení místních poplatků

Od ledna do konce února 2014 jsou na obecním úřadě vybírány poplatky za svoz a likvidaci odpadů, za každého psa a stočné.

OÚ Bělov


Další:

Půjčování techniky:

 • Míchačka malá: 50 Kč/den,
 • Míchačka velká: 70 Kč/den,
 • Práce traktor STIGA každá započatá půl hodina 300 Kč/hod,
 • Kontejner suť – uložení 1 000 Kč,
 • Práce spojená s manipulací kontejneru 500 Kč/hod.

Poznámka: pronájem traktoru pouze se souhlasem traktoristy a s obsluhou. Traktor bez obsluhy obec nepronajímá.

Pronájem společenské místnosti na OÚ

 • Pronájem společenské místnosti pro občany obce: 500 Kč/den
 • Krátkodobý komerční pronájem spol. místnosti: 100 Kč/hod
 • Krátkodobý pronájem pro organizace sídlící v obci: bez poplatku
 • Pronájem židle: 5 Kč/den
 • Pronájem stolu: 20 Kč/den

Platba probíhá bezprostředně první středu na OÚ po poskytnutém pronájmu. Platba dlouhodobějšího pronájmu každých čtrnáct dní vždy ve středu na OÚ.

Různé

 • Hlášení místním rozhlasem i opakované: 100 Kč
 • Kopírování dokumentů jednostranné A4: 2,00 Kč / ks
 • Kopírování dokumentů oboustranné A4: 4,00 Kč / ks
 • Občan obce starší 18 let má právo na OÚ nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy.

Změna cen vyhrazena.