Výzva vlastníkům nemovitostí

  • vyvěšeno: 5.9.2019
  • sňato: 31.12.2023
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku", v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastnící".

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

V Praze dne 6. 3. 2014

Ing. Miloslav Vaněk
v.r. generální ředitel

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Vyvěšení aktualizovaného seznamu neznámých vlastníků

Vyvěšení...

2. dubna 2019

Usnesení

Usnesení

26. května 2018

Plán společných zařízení

Plán společných...

14. března 2018

Komplexní pozemkové úpravy

Komplexní pozemkové...

16. listopadu 2017

Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků

Oznámení o...

17. září 2016

Pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy

25. června 2016

Pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy

25. ledna 2015