Cena za dodávku vody

  • vyvěšeno: 27.11.2017
  • sňato: 27.12.2017
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl
  • dopis

Cena za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod pro rok 2018

Vážení odběratelé,

na základě respektování podmínek Státního fondu životního prostředí ČR vycházející z finanční udržitelnosti realizovaných projektů — rekonstrukce ČOV Hulín, ČOV Chropyně, Rozšíření a rekonstrukce úpravny vody v aglomeraci Kroměříž a Výstavba kanalizace a výtlaku OV z Bezměrova na ČOV Postoupky, na které byly společnosti poskytnuty dotace ze SFŽP ČR a Evropských fondů, rozhodlo představenstvo společnosti dne 20. II. 2017, že s účinností od 1. I. 2018 vstupují pro zákazníky Vodovodů a kanalizací Kroměříž, a. s. v platnost tyto ceny za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod:

Cena v Kč/m3 bez DPH cena v Kč/m vč. DPH 15%
Voda pitná 32,16 34,68
Voda odpadní 36,98 39,88
Cena celkem 66,84 76,86

Oproti roku 2017 dochází k nárůstu ceny vody pitné a vody odpadní celkem 0 1,96 KČ, tj. 0 2,6 % včetně DPH. Celková cena za jeden litr spotřebované pitné vody vypuštěné do veřejné kanalizace je 0,077 Kč vč. DPH.

Ke zvýšení ceny vody pitné a odpadní dochází v důsledku nárůstu nákladů na energie, mzdy a likvidaci odpadů z čistíren odpadních vod.

Zvýšení cen vody pitné a vody odpadní je také ovlivněno úspěšným čerpáním dotací z Evropských fondů a z Operačního programu životního prostředí v uplynulých letech. V letech 2010 - 2014 nám byly poskytnuty dotace na výše uvedené rekonstrukce ve výši 212,7 milionu korun. Dalších 101 milionů korun bylo financováno z rozpočtu společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. Jednou z podmínek přijetí dotací je zajištění obnovy tohoto majetku postupným zvyšováním ceny až k dosažení tzv. plně nákladové ceny služby. Tato podmínka finanční udržitelnosti projektu se realizuje prostřednictvím stanovených cenových rozmezí (minimální a maximální rozpětí ceny) pro vodu pitnou a vodu odpadní dle finančních analýz jednotlivých projektů.

V roce 2017 jsme obdrželi dotaci od Ministerstva zemědělství ve výši 25,4 milionu korun na projekt Zkapacitnění prameniště a zvýšení jakosti pitné vody z prameniště Hulín. Dalších 44,8 milionu korun bylo financováno z rozpočtu společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. Po uvedení do provozu se předpokládá zvýšení provozní zabezpečenosti Kroměřížska, zejména při ohrožení některého ze zdrojů pitné vody, a to nejen vlivem sucha, ale i při nebezpečí povodní. Také se tímto opatřením garantuje dostatečné množství surové vody pro zásobování celého okresu Kroměříž na příštích několik desítek let.

Cenová politika společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. je i přes tlak na nárůst cen vody pitné a vody odpadní dlouhodobě utvářena tak, aby udržovala výši ceny vody pitné a odpadní pod průměrem cen v České republice a zároveň byla schopna zajistit zákazníkům vysokou kvalitu služeb v požadovaném rozsahu.

Ing. Ladislav Lejsal předseda představenstva

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Zveřejnění informací o celkovém vyúčtování položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2020

Zveřejnění...

3. května 2021

Odečet vodoměrů

Odečet vodoměrů

2. prosince 2020

Cena za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod, ’21

Cena za dodávku...

16. listopadu 2020

Odečet vodoměrů

Odečet vodoměrů

3. června 2020

Zveřejnění informací: vodné stočné

Zveřejnění...

4. května 2020

Cena za dodávku vody

Cena za dodávku...

5. listopadu 2019

Odečet vodoměrů

Odečet vodoměrů

1. listopadu 2019

Ceny vody, VAK

Ceny vody, VAK

28. listopadu 2016

VAK: Celkové vyúčtování

VAK: Celkové...

4. května 2016

Bělov – vodné, stočné

Bělov –...

2. května 2016

Reklamační řád kanalizace
Reklamační řád kanalizace
Plán společných zařízení
Plán společných zařízení