Plán společných zařízení

  • vyvěšeno: 14.3.2018
  • sňato: 14.5.2018
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl

Účel opatření

Plán společných zařízení KoPÚ Bělov je navržen jako soustava dopravních, protierozních, vodohospodářských a ekologických opatření, tvořící rámec pro racionální hospodářské využívání území s ohledem na potřeby pozitivního vývoje a uspořádání venkovské krajiny.

Zařízení ke zpřístupnění pozemků

Jejich účelem je zajistit přístup ke všem pozemkům, které vzejdou z návrhu nového uspořádání pozemků. Jedná se o polní cesty, které jsou podle významnosti členěny na cesty VII. Plán společných zařízení KoPÚ Bělov hlavní (HC), vedlejší (VC) a doplňkové (DC). Cesty původní, avšak navržené k rekonstrukci jsou označené jako –R. Číslování cest bylo převzato z ucelené části IV Rozbor současného stavu. Další navržené polní cesty byly očíslovány v navazující číselné řadě. Součástí cest jsou i objekty – propustky, sjezdy, apod.

Vodohospodářská opatření

Účelem vodohospodářských opatření je zvýšení akumulační schopnosti území zadržením vody v krajině, zvýšení retenční schopnosti území a tím zvýšení ochrany obce před povodněmi, doplnění biotopů o prostředí příznivá pro rozvoj živočichů a vegetace vázaných na vodní a mokřadní prostředí, jako i ochrana zemědělsky obdělávaných pozemků před přívalovými srážkami a jejich erozními účinky.

Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, zvyšování ekologické stability krajiny a biodiverzity

Účelem opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí je zejména posilování ekologické stability krajiny. Jako nástroj pro zvyšování ekologické stability krajiny slouží územní systém ekologické stability (ÚSES). Zákonem 114/1992 Sb. v platném znění je definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Skladebnými prvky ÚSES jsou biocentra, biokoridory a ty doplňují interakční prvky.

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Cena za dodávku vody
Cena za dodávku vody
Oznámení: zahájení řízení
Oznámení: zahájení řízení

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.