Usnesení: č. 117/2021 o zastavení řízení

Městský úřad Otrokovice - odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon") územní řízení o umístění stavby:

"PLAVEBNÍ KOMORA BĚLOV"

na pozemku: stavební parcela číslo st. 233 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemková parcela číslo 404/2 (ostatní plocha), 571/2 (vodní plocha), 571/20 (vodní plocha), 571/21 (ostatní plocha), 807 (ostatní plocha), 846 (orná půda), 856 (ostatní plocha), 859 (ostatní plocha), 860 (ostatní plocha), 861 (ostatní plocha), 862 (vodní plocha), 864 (ostatní plocha), 865 (orná půda), 872 (orná půda), 921 (vodní plocha), 922 (ostatní plocha), 938 (ostatní plocha), 1081 (vodní plocha), 1614 (orná půda) vše v katastrálním území Bělov zahájené dne 13.8.2019 na návrh, který podalo Ředitelství vodních cest ČR, IČO 67981801, nábřeží Ludvíka Svobody 1222, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „žadatel“), podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění do 31.12.2017 (dále jen "správní řád")

zastavuje.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Ředitelství vodních cest ČR, IČO 67981801, nábřeží Ludvíka Svobody 1222, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Usnesení o stanovení opatrovníka

Usnesení o...

22. srpna 2019

Usnesení

Usnesení

3. října 2018

Usnesení

Usnesení

26. září 2018

Záměr prodeje
Záměr prodeje
Zveřejnění informací o celkovém vyúčtování položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2020
Zveřejnění informací o celkovém vyúčtování položek...