Stavební povolení č. 541 / 2020

Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP MěÚ Otrokovice), jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád), jako speciální stavební úřad příslušný dle § 16 a § 40 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen zákon o POZKOM) a dle § 15 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (dále jen stavební zákon), ve stavebním řízení přezkoumal podle, ust. § 109 až § 114 stavebního zákona, žádost o stavební povolení, kterou dne 25.05.2020 podaly právnické osoby:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., IČ: 709 34 860, K Majáku 5001, 767 23 Zlín a obec Bělov, IČ: 00287032, se sídlem Bělov 77, 768 21 Kvasice (dále jen stavebníci) zastoupeni na základě plné moci projekční firmou stavby: Ing. Radek Jaroš, IČ: 72318473, se sídlem Lípa 347, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, ČKAIT 1301622, (dále jen zástupce stavebníka).

a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle ust. § 115 stavebního zákona a ust. § 18 písm. c) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního plánování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu rekonstrukce silnice, dle ust. § 5 odst. 2 písm. c) zákona o POZKOM, s názvem:

„Silnice III/36740 - Bělov“

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Poplatky, ’20
Poplatky, ’20

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.