Jednací řád zastupitelstva obce

 • vyvěšeno: 19.11.2002
 • sňato: 19.1.2003
 • zveřejnil: Marek Přecechtěl

Zastupitelstvo obce Bělov se usneslo podle § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění ze dne 14.11.2002 (úvodní zasedání), na tomto jednacím řádu:

Jednací řád zastupitelstva

Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Jednací řád zastupitelstva obce ( dále jen „zastupitelstvo“ ) upravuje přípravu, svolání, průběh a pravidla jednání a usnášení zasedání zastupitelstva.
 2. V rámci tohoto jednacího řádu může zastupitelstvo upravit usnesením podrobnější pravidla svého jednání.

Článek 2

Příprava jednání zastupitelstva

 1. Přípravu jednání zastupitelstva organizuje starosta, zpravidla prostřednictvím obecního úřadu. Podle programu jednání starosta stanoví zejména:
  a) dobu a místo jednání
  b) odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů pro jednání
 2. Návrhy výborů zastupitelstva, nebo členů zastupitelstva se předkládají podle obsahu písemně, nebo ústně na jednání zastupitelstva.
 3. O místě, době a navrženém programu jednání zastupitelstva informuje obecní úřad občany nejpozději 7 dnů před jednáním, a to na úřední desce obecního úřadu, popř. prostřednictvím místního rozhlasu, nebo jiným vhodným způsobem.

Článek 3

Účast na jednání zastupitelstva

 1. Členové zastupitelstva jsou povinni se zúčastnit všech zasedání, pokud jim v tom nebrání závažné osobní překážky. Případnou neúčast na zasedání je člen zastupitelstva povinen
  předem písemně, telefonicky, nebo ústně omluvit u starosty případně místostarostky.
 2. Účast na zasedání stvrzuje člen zastupitelstva podpisem listiny přítomných.

Článek 4

Program jednání zastupitelstva

 1. Program jednání zastupitelstva připravuje a předkládá zastupitelstvu ke schválení starosta.
 2. Na zasedání zastupitelstva může být jednáno jenom o věcech navržených do programu jednání a o návrzích předložených členy zastupitelstva a předsedy výborů při projednávání programu, s jejichž zařazením vysloví zastupitelstvo souhlas.
 3. O případném zařazení návrhů dalších bodů jednání přednesených v průběhu jednání zastupitelstva, rozhoduje zastupitelstvo.

Článek 5

Průběh jednání zastupitelstva

 1. Zasedání zastupitelstva zpravidla řídí starosta, nebo pověřený člen zastupitelstva.
 2. Předsedající dbá na to, aby jednání zastupitelstva mělo pracovní charakter a věcný průběh.
 3. Předsedající řídí hlasování, zjišťuje a vyhlašuje jeho výsledek, ukončuje a přerušuje zasedání. Není-li zahájeno jednání, nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, ukončí předsedající zasedání. Náhradní zasedání svolá starosta podle článku 2 tohoto jednacího řádu.
 4. V zahajovací části jednání seznámí předsedající zasedání zastupitelstva s návrhem na program zasedání a případnými návrhy na doplnění programu. O programu zasedání rozhodne zastupitelstvo hlasováním.
 5. Pokud člen zastupitelstva před zahájením jednání sdělí předsedajícímu skutečnosti nasvědčující střetu jeho zájmů s určitou záležitostí projednávanou v programu zasedání, předloží věc zastupitelstvu k rozhodnutí, zda existuje důvod pro vyloučení člena zastupitelstva z projednávání a rozhodování podle této záležitosti.
 6. Úvodní slovo k předkládaným materiálům stručně uvede předkladatel.
 7. Následuje rozprava do které se účastníci přihlašují do jejího ukončení zvednutím ruky nebo písemně. Slovo uděluje předsedající. Nikdo, komu předsedající neudělí slovo, nemůže se slova ujmout. Bez ohledu pořadí přihlášených do rozpravy musí být přednostně uděleno slovo tomu členovi zastupitelstva, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo porušení zákona v průběhu jednání.
 8. V průběhu rozpravy udělí předsedající slovo předkladateli materiálu, kdykoli o to požádá.
 9. Zastupitelstvo může hlasováním bez rozpravy sloučit rozpravu ke dvěma nebo i více bodům pořadu.
 10. Požádá-li na jednání zastupitelstva o slovo člen vlády nebo jím pověřený zástupce, poslanec, senátor, zástupce orgánů kraje, nebo předseda osadního výboru, musí mu být vždy uděleno.
 11. K projednávaným otázkám může v rozpravě vyjádřit své stanovisko občan obce, pokud je mu předsedajícím uděleno slovo nebo oprávnění vyjádřit se k projednávané věci na zasedání zastupitelstva. Předsedající může stanovit časový limit.
 12. Zastupitelstvo se může podle průběhu jednání usnést na opatřeních k časovému omezení rozpravy. Časové omezení se nevztahuje na předkladatele.
 13. Pokud přes upozornění předsedajícího řečník nemluví k věci, nebo překročí časový limit pro vystoupení v rozpravě, může mu předsedající odejmout slovo.
 14. Členové zastupitelstva mají právo v průběhu jednání nebo ve stanoveném programu zasedání vznášet dotazy, připomínky a podněty na starostu a na předsedy výborů.
 15. Není-li zasedání přítomen dotazovaný, nebo odpověď vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, odpoví dotazovaný písemně nejpozději do 30 dnů. To neplatí, pokud poskytnutí odpovědi brání zákony upravující mlčenlivost, nebo zákaz zveřejnění.
 16. Rozpravu ukončuje předsedající. Návrh na ukončení rozpravy může v jejím průběhu podat kterýkoliv člen zastupitelstva. O tomto návrhu hlasuje zastupitelstvo bez rozpravy.
 17. Nikdo nesmí rušit průběh jednání zastupitelstva, předsedající může rušitele jednání vykázat z jednací místnosti.
 18. Předsedající prohlásí zasedání zastupitelstva za ukončené, byl-li pořad jednání schválený zastupitelstvem vyčerpán.

Článek 6

Příprava usnesení zastupitelstva

 1. Návrh usnesení zastupitelstva připravuje předkladatel materiálu projednávaného zastupitelstvem. Návrh vychází z předloženého materiálu a obsahuje stručně formulované závěry, adresné a termínované návrhy opatření s vymezením odpovědnosti za jejich splnění. Rovněž stanoví způsoby kontroly uložených úkolů.
 2. Usnesením může zastupitelstvo ukládat úkoly v oblasti samostatné působnosti orgánům obce, svým výborům a jednotlivým zastupitelům.
 3. Schválená usnesení podepisuje starosta a místostarostka obce.

Článek 7

Zabezpečení a kontrola usnesení

 1. Orgány obce, výbory zastupitelstva a jednotliví zastupitelé, jimž byly usnesením zastupitelstva uloženy jednotlivé úkoly, zajišťují ve spolupráci s obecním úřadem organizační opatření k zabezpečení plnění usnesení zastupitelstva.
 2. Kontrolní výbor zastupitelstva opatření sleduje a kontroluje výsledky jejich plnění.
 3. Souhrnnou kontrolu plnění usnesení provádí kontrolní výbor zastupitelstva a informuje čtvrtletně zasedání zastupitelstva.

Článek 8

Hlasování

 1. Zastupitelstvo rozhoduje o každém návrhu hlasováním. K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva. Hlasování řídí předsedající schůze.
 2. Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zastupitelstvo hlasovalo o jednotlivých bodech zvlášť, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.
 3. Pokud byly uplatněny pozměňovací návrhy, dá předsedající hlasovat nejdříve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu.
 4. V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo nejprve o variantě doporučené návrhovou komisí. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté.
 5. Vylučuje-li přijatý návrh další předložený návrh, o tomto dalším návrhu se již nehlasuje.
  O dvou nebo více souvisejících návrzích, které se vzájemně doplňují nebo rozvíjí dále původní návrh, je možno hlasovat společně.
 6. Pokud zastupitelstvo rozhodne o odděleném hlasování o jednotlivých částech návrhu, hlasuje se na závěr o návrhu jako celku.
 7. Hlasování se provádí veřejně.
 8. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet. Předsedající dá hlasovat nejdříve pro návrh a poté proti návrhu.
 9. Námitku proti průběhu hlasování nebo výsledku hlasování může vznést každý člen zastupitelstva při hlasování nebo bezprostředně po něm. O takovéto námitce rozhodne předsedající bez rozpravy. Vyhoví-li námitce, musí se hlasování opakovat.

Článek 9

Organizačně technické zajištění přípravy a průběhu zasedání

 1. Přípravu a průběh zasedání zastupitelstva zajišťuje obecní úřad podle pokynů starosty.
 2. Obecní úřad pořizuje do 7 dnů po skončení zasedání zápis o průběhu zasedání zastupitelstva. Zápis obsahuje:
  a) údaj o počtu přítomných členů zastupitelstva
  b) schválený program jednání
  c) přijatá usnesení
  V zápise se obvykle uvádí den, místo, hodina zahájení a ukončení jednání, složení návrhové komise, jméno předsedajícího a jméno ověřovatele zápisu, průběh rozpravy a další skutečnosti o nichž rozhodlo zastupitelstvo, že budou součástí zápisu. K zápisu se připojují též písemné návrhy a podklady předložené zastupitelstvu k projednání a listina přítomných.
 3. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva podepisuje starosta a zvolený ověřovatel. Je uložen u obecního úřadu k nahlédnutí, na veřejných internetových stránkách obce.

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Napsali jste Nám
Napsali jste Nám

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.