Opatření obecné povahy

  • vyvěšeno: 6.4.2020
  • sňato: 23.4.2020
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona:

Ekologické uzavření odkaliště Bělov
Ekologické uzavření odkaliště Bělov
Veřejná vyhláška FÚ k placení daně z nemovitých věcí
Veřejná vyhláška FÚ k placení daně z nemovitých...