Opatření obecné povahy: Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP MěÚ Otrokovice) jako příslušný správní orgán dle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 500/2004 Sb.) a dle ust. § 124 odst. 1 a 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 361/2000 Sb.) posoudil žádost právnické osoby Zlínstav a. s., IČ: 28315669, se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín (dále jen žadatel) zastoupené na základě plné moci právnickou osobou Dopravní značení Mana s.r.o., IČ: 28273699, se sídlem Květná 1684, 769 01 Holešov (dále jen zástupce), a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR, Dopravním inspektorátem Zlín (dále jen PČR DI Zlín) stanoví

v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb. přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích formou opatření obecné povahy v souladu s ust. § 171 zák. č. 500/2004 Sb., a to na silnici č. III/36745 v k.ú. Bělov, v rozsahu dopravních značek a zařízení dle situací, které jsou nedílnou přílohou tohoto stanovení, z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při provádění stavebních prací, v rámci stavby: "INFRASTRUKTURA PRO LOKALITU RD KOPCE BĚLOV".

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude v termínu do 06.08.2023

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Rozhodnutí: č. 538/2023 o prodloužení platnosti stavebního povolení
Rozhodnutí: č. 538/2023 o prodloužení platnosti...
Veřejná vyhláška: Ochranná pásma letiště Zlín
Veřejná vyhláška: Ochranná pásma letiště Zlín

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.