Oznámení: sčítání lidu

 • vyvěšeno: 7.3.2011
 • sňato: 7.4.2011
 • zveřejnil: Marek Přecechtěl

Oznámení Českého statistického úřadu ze dne 30. listopadu 2010 o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 V ČR

Podle zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, (dále jen „zákon") bude na celém území České republiky provedeno ke dni 26. března 2011 sčítání lidu, domů a bytů (dále jen „sčítání").

 1. Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z 25. na 26. března 2011. Účast na sčítání je v souladu s § 7 zákona pro obyvatelstvo povinná.
 2. Sčítání osob podléhá

  a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území České republiky trvalý pobyt nebo povolený přechodný pobyt (cizinci s povoleným přechodným pobytem na dobu delší než 90 dnů, cizinci - občané členských států Evropské unie, azylanti nebo cizinci, kterým byla udělena dočasná ochrana),

  b) každá další fyzická osoba, která je na území České republiky v rozhodný okamžik přítomna, a nemá zde trvalý nebo povolený přechodný pobyt.

 3. Sčítání domů podléhá

  a) každý dům určený k bydlení nebo k ubytování s číslem popisným, i neobydlený; mezi neobydlené domy s bytem patří i rekreační chalupy nevyčleněné z bytového fondu - původně určené k bydlení, ale k datu sčítání neobydlené, využívané k rekreaci,

  b) každý další dům sloužící k jinému účelu, je-li v něm alespoň 1 byt (provozní budova s bytem), i neobydlený nebo bez bytu, pokud je v něm v rozhodný okamžik přítomna alespoň jedna osoba,

  c) každý objekt s číslem evidenčním, je-li v něm někdo sečten,

  d) každá samostatná budova se samostatným vchodem, která slouží k bydlení nebo ubytování, i když nemá vlastní domovní číslo,

  e) každý další objekt (obydlí), pokud v něm byl někdo k rozhodnému okamžiku přítomen.

 4. Sčítání bytů a domácností podléhá

  a) každý byt, i neobydlený,

  b) každá bytová domácnost v bytě i bydlící mimo byt (v rámci zjišťování informací o složení hospodařících domácností se zjišťují i rodinné vztahy v případě rodin žijících v ubytovacím zařízení nebo nouzovém obydlí).

 5. Sčítání organizuje, řídí a jeho přípravu, provedení a zpracování výsledků zabezpečuje podle § 8 odst. 1 zákona Český statistický úřad. Úřad spolupracuje na přípravě a provedení sčítání s dodavatelem terénních prací a ústředními správními úřady uvedenými v § 9 zákona.

  Sčítání provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři, které jmenuje Český statistický úřad.

  Při výkonu své funkce se sčítací komisař prokazuje průkazem sčítacího komisaře a svým průkazem totožnosti. Seznam sčítacích obvodů v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální internetové adresy sčítání zveřejní obec způsobem v místě obvyklým nejpozději 14 dnů před rozhodným okamžikem.

 6. Sčítání osob se provede vyplněním SČÍTACÍHO LISTU OSOBY, který za sebe vyplní každá fyzická osoba způsobilá k právním úkonům. Za osoby nezletilé nebo nezpůsobilé k právním úkonům poskytne údaje jejich zákonný zástupce nebo opatrovník nebo osoba odpovědná za výchovu dítěte.

  Sčítání domů se provádí vyplněním DOMOVNÍHO LISTU. Údaje o domu poskytne jeho vlastník nebo správce.

  Sčítání bytů se provádí vyplněním BYTOVÉHO LISTU. Údaje o bytu poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo správce.

  Sčítací formuláře v listinné podobě doručí sčítací komisař jednotlivým bytovým domácnostem a osobám v zařízeních nejpozději 6 hodin před rozhodným okamžikem, tj. do 25. března 2011 do 18.00 hodin. Ve stejném termínu budou domovní listy doručeny vlastníkům nebo správcům domů.

  Vyplněné listinné sčítací formuláře povinná osoba předá sčítacímu komisaři. Může rovněž vyplnit elektronické sčítací formuláře nebo využít datové schránky. Listinné sčítací formuláře může zaslat i v obálce s předtištěnou adresou PO Boxu.

  Úřad využije dostupných údajů z informačních systémů veřejné správy pro předvyplnění sčítacích formulářů podle § 14 zákona.

  Sčítací komisař poskytne povinným osobám potřebná vysvětlení k vyplnění sčítacích formulářů.

 7. V rámci došetřování údajů nezjištěných v řádném termínu sčítání budou v době mezi 19. až 30. květnem 2011 sčítacím komisařem opětovně navštíveny ty osoby, které nesplnily svoji povinnost vyplývající z ustanovení § 7 odst. 1písm. b) zákona.
 8. Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny podle § 22 zákona Sb. a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby, které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinny o nich zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově neomezená.

Český statistický úřad žádá všechny občany, aby odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli k úspěšnému provedení sčítání.

Ing. Iva Ritschelová, CSc. předsedkyně Českého statistického úřadu

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Dotace z Evropské unie
Dotace z Evropské unie
Sčítání lidu: sběrná místa
Sčítání lidu: sběrná místa