Plavební komora Bělov

  • vyvěšeno: 29.12.2016
  • sňato: 14.1.2017
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl

Rozhodnutí

Na základě podnětu Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu (dále jen "krajský úřad"), ze dne 1. 8. 2016, č.j. KUZL 53721/2016, k přezkoumání závazného stanoviska Ministerstva životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence (dále jen „ministerstvo"), ze dne 19. 11. 2015, č.j. 51535/ENV/15, pro záměr "Plavební komora Bělov", vydaného podle čl. II. bodu 1. přechodných ustanovení zákona č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), a další související zákony (dále jen „zákon č. 39/2015 Sb.“), jsem s přihlédnutím k návrhu rozkladové komise ustavené podle ustanovení § 152 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodl v přezkumném řízení, jehož účastníkem ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu je Ředitelství vodních cest ČR, IČO: 679 81 801, se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 (dále jen „odvolatel"), takto:

Podle ustanovení § 149 odst. 5 správního řádu ruším předmětné závazné stanovisko ministerstva ze dne 19. 11. 2015, č.j. 51535/ENV/15.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Přerušení řízení
3

Přerušení...

27. února 2017

Sdělení

Sdělení

13. ledna 2016

Plavební komora Bělov

Plavební komora...

16. března 2015

Rozhodnutí

Rozhodnutí

27. srpna 2013

Vyrozumění o odvolání …

Vyrozumění o...

23. května 2013

Plavební komora Bělov – výkresy

Plavební komora...

25. července 2012

Rozpočtová opatření 4/2016
Rozpočtové opatření 1/2017