Strategický plán

  • vyvěšeno: 5.2.2015
  • sňato: 5.4.2015
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl

Strategické plány jsou novým typem programových dokumentů regionů, měst a obcí. Jedná se o komplexní programový dokument, který formuluje strategii rozvoje celé komunity, jejího fungování i rozvoje celého území. Musí také respektovat a navázat na Strategii rozvoje mikroregionu Otrokovice a strategický plán rozvoje Zlínského kraje.

Strategický plán rozvoje obce definuje cíle obce a konkrétní rozvojové projekty. Umožňuje lépe plánovat a hospodařit s finančními prostředky, včetně usnadnění přístupu k čerpání prostředků z EU. Strategický plán rozvoje obce také podporuje komunikaci s veřejností a podnikateli tím, že pomáhá překonat odpor ke změnám a informuje o nových příležitostech a záměrech obce. Strategický plán je dlouhodobým dokumentem naznačujícím záměry obce na období minimálně deset let, který se nemůže omezit pouze na jedno volební období zastupitelstva či na období platnosti územní dokumentace. V podstatě představuje jistou formu dohody o tom, čeho chce obec v nejbližších dvou desetiletích dosáhnout a jak při tom hodlá postupovat. Nejedná se však o dokument neměnný, naopak musí být průběžně porovnáván se skutečností a aktualizován. Strategický plán usiluje o dosažení rovnováhy mezi tím, co občané chtějí a co je možné, rovnováhy mezi dalším rozvojem a ochranou stávajících přírodních, urbánních a kulturních hodnot.

SP nemůže být pouze politickou proklamací. Naopak, musí se stát důležitým nástrojem řízení obce. Znamená to, že k jeho záměrům a prioritám bude přihlíženo při sestavování rozpočtu obce a programu investičních akcí. Rovněž tak územní dokumentace a jeho změny by měly vycházet ze SP jako jistým způsobem nadřazeného dokumentu (SP je v podstatě základem zákonem požadovaného zadávacího dokumentu).

Prostředky obce jsou značně omezené a každý rozvoj je tudíž o prioritách. Výsledným efektem by mělo být maximální možné využití příležitostí a silných stránek a snížení slabých stránek a ohrožení obce. Naší snahou je zajistit pro obec maximální možné využití příležitostí, které nabízejí dotační tituly z EU, ale také národní dotace a granty. V případě naší obce je také účelné a možné zapojení kapitálu soukromého sektoru, který má podobně jako obec zájem na atraktivitě Bělova.

Bělov se bude soustředit na zajištění bezpečnosti chodců zejména v okrajových částech obce ve směru Otrokovice, Kvasice, postupná rekonstrukce a dostavba místních komunikací, kanalizace a služeb pro občany.

SP umožní obci zejména:

  • naplňovat dlouhodobé cíle a strategickou vizi obce
  • rozhodovat v zastupitelstvu v širším koncepčním rámci
  • koordinovat aktivity a zájmy různých subjektů působících v obci
  • lépe prosazovat a chránit veřejný zájem
  • kvalifikovaně formulovat další koncepční dokumenty
  • stanovit priority investičního programu

SP musí vycházet z analýzy současného stavu, zhodnotit silné a slabé stránky obce, její rozvojové příležitosti a identifikovat existující rizika.

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Pozemkové úpravy
Pozemkové úpravy
Plavební komora Bělov
Plavební komora Bělov