Žlutava: Úprava provozu na pozemních komunikacích

Veřejná vyhláška:

Opatření obecné povahy: Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP MěÚ Otrokovice) jako příslušný správní orgán dle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 500/2004 Sb.) a dle ust. § 124 odst. 1 a 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 361/2000 Sb.) posoudil žádost právnické osoby Skanska a.s., IČ: 26271303, se sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen žadatel) zastoupené na základě plné moci právnickou osobou NVB LINE s.r.o., IČ: 26979675, se sídlem Cukrovar 716, 768 21 Kvasice (dále jen zástupce), a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR, Dopravním inspektorátem Zlín (dále jen PČR DI Zlín)

stanoví

v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb. přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích formou opatření obecné povahy v souladu s ust. § 171 zák. č. 500/2004 Sb., a to na silnicích č. III/36740, III/36745, III/36746, III/36747 a na místních komunikacích v obci Žlutava, ve správním obvodu Městského úřadu Otrokovice jako obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v rozsahu dopravních značek a zařízení dle přiložených situací, které jsou nedílnou přílohou tohoto stanovení, z důvodu provádění rekonstrukce povrchu vozovky v obci

Žlutava na silnici č. III/36740. Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude v termínu od 21.10. do 05.11.2019.

Přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích je nutno provést za níže uvedených podmínek:

  1. Dopravní značení bude užito a umístěno v souladu se zák. č. 361/2000 Sb., vyhláškou č. 294/2015 Sb. a technickými podmínkami: TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích a TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích.
  2. Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude provedena na náklady žadatele dopravními značkami dle přiložených situací, které jsou nedílnou přílohou tohoto stanovení.
  3. Po ukončení akce bude neodkladně obnoveno stávající dopravní značení.
  4. Za zajištění bezpečnosti silničního provozu a za stav dopravního značení po celou dobu akce, bude zodpovědný zaměstnanec žadatele, tel.: +420 737 257 398.
  5. Dále žadatel zajistí doplnění dopravního značení dle pokynů DOP MěÚ Otrokovice, příp. PČR DI Zlín, pokud si bezpečnost a plynulost silničního provozu vyžádá úpravu nebo doplnění dopravního značení oproti odsouhlasené dokumentaci.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Dopravní omezení!

Dopravní omezení!

9. listopadu 2020

Otrokovice: Oprava povrchu vozovky na nadjezdu

Otrokovice: Oprava...

25. září 2020

Na kruhové křižovatce u ČOVky je další díra. Oprava se uskuteční o víkendu

Na kruhové...

20. srpna 2020

Uzavírka Exitu č. 32 od 7. 7. do 20. 8.

Uzavírka Exitu č....

17. července 2020

Oprava komunikace

Oprava komunikace

29. května 2020

Upozornění pro cestující: od úterý 24. března dojde k dalším omezením ve veřejné dopravě

Upozornění pro...

23. března 2020

Upozornění pro cestující

Upozornění pro...

17. března 2020

Rekonstrukce nadjezdu v Otrokovicích

Rekonstrukce...

23. ledna 2019

Dopravní omezení

Dopravní omezení

27. června 2012

Uzavírka

Uzavírka

13. dubna 2011

Stočné 2019
Stočné 2019
Přerušené řízení: Plavební komora
Přerušené řízení: Plavební komora