Územní rozhodnutí 5/2020

Dne 30.09.2019 podala spol. 1. Kroměřížská investiční a.s., IČO 18189695, sídlem Moravcova 250, 767 01 Kroměříž 1, zást. Ludmila Peřinová Oškerová, nar. 19.09.1951, bytem Svobodova 1314, 765 02 Otrokovice 2 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

ZTV k RD Bělov - lokalita Kopce

na pozemcích pozemková parcela číslo 501/1 (ostatní plocha), 501/3 (ostatní plocha), 572 (vodní plocha), 645/2 (ovocný sad) v katastrálním území Bělov. Uvedeným dnem bylo územní řízení zahájeno.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Oznámení: rozšíření třídění odpadů
Oznámení: rozšíření třídění odpadů
Opakované veřejné projednání
Opakované veřejné projednání