Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP MěÚ Otrokovice) jako příslušný správní orgán dle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 500/2004 Sb.) a dle ust. § 124 odst. 1 a 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 361/2000 Sb.) posoudil žádost právnické osoby Rallye Zlín spol. s r.o., IČ: 46965564, se sídlem Homomlýnská 3715/7, 760 01 Zlín (dále jen žadatel), a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR, Dopravním inspektorátem Zlín (dále jen PČR Dl Zlín)

stanoví

v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb. přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích formou opatření obecné povahy v souladu s ust. § 171 zák. č. 500/2004 Sb., a to na silnicích č. III/36746, íll/4975, 111/4976, 111/36740, ÍII/36747, 111/36748, na místních komunikacích i na veřejně přístupných účelových komunikacích v obcích Pohořelice, Komárov, Bělov, Žlutava, Halenkovice, Napajedla a Otrokovice, ve správním obvodu Městského úřadu Otrokovice jako obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v rozsahu dopravních značek dle přiložených situací dopravního značení a zařízení, které jsou nedílnou přílohou tohoto stanovení, v souvislosti s omezením obecného užívání výše uvedených pozemních komunikacích, z důvodu konání 49. ročníku mezinárodní automobilové soutěže „Barum Czech Rally Zlín“.

Rozhodnutí č. 91/2019: SO 01 – Kanalizace
Rozhodnutí č. 91/2019: SO 01 – Kanalizace
Oznámení: O pokračování územního řízení
Oznámení: O pokračování územního řízení