Obecně závazná vyhláška č. 1/2013

 • vyvěšeno: 27.11.2013
 • sňato: 23.12.2013
 • zveřejnil: Marek Přecechtěl
 • vyhláška 1/2013
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo obce Bělov schválilo dne 27.11.2013, podle §17a zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /dále jen zákona/, v souladu s ustanovením § 10 písm. d). a § 84, odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1 Základní ustanovení

1) Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanoví poplatek za komunální odpad, který vzniká na území obce Bělov.

Čl. 2 Správa poplatku

 1. Správu poplatku vykonává obec Bělov. Při správě poplatku za komunální odpad se postupuje podle daňového řádu (zák. č. 280/2009 Sb.).
 2. Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.

Čl. 3 Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku se stanoví na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti nebo podle počtu uživatelů bytů a s ohledem na úroveň třídění tohoto odpadu.
 2. Sazba poplatku stanovená podle velikosti objemu a frekvence odvozu sběrných nádob:
  • Popelnice (110 l) – 1x za 4 týdny – (pouze samostatně žijící osoby a chalupáři) 900,-Kč
  • Popelnice (110 l) – 1x za 2 týdny 1.500,-Kč
  • Plastový pytel (40 l) – 12 ks - (pouze samostatně žijící osoby a chalupáři) 600,-Kč
  • Plastový pytel (40 l) – 1 ks 50,-Kč
  • Popelnice (240 l) – 1x za 2 týdny 2.300,-Kč
 3. Poplatek zahrnuje:
  • a) svoz a likvidaci zbytkového komunálního odpadu (směsný odpad),
  • b) využití kontejnerů na tříděný sběr papíru, skla a plastů. Zvláštní sběrné nádoby jsou označeny příslušnými nápisy a umístěny v obci takto: - sklo – speciální nádoby-zvony v bílé (bílé sklo) a zelené barvě (barevné sklo), umístěné vedle obecního obchodu po pravé straně příjezdové cesty k obecnímu areálu, - plasty – speciální kontejnery – zvony žluté barvy, umístěné vedle obecního obchodu, naproti obecního úřadu a při vjezdu do obce od Otrokovic, po levé straně, - papír – speciální kontejner – zvon modré barvy, umístěný vedle obecního obchodu (určen rovněž ke sběru kartonových obalů – tzv. Tetra Pak),
  • c) sběr nebezpečného odpadu – speciální kontejner, který bude přistaven 1x ročně u obecního obchodu (Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, na webových stránkách obce a jsou hlášeny v obecním rozhlase.)

Čl. 4 Oznamovací povinnost

Poplatník – plátce poplatku, který je vlastníkem nemovitosti, je povinen správci poplatku ohlásit veškeré skutečnosti související se vznikem, zánikem či změnou poplatkové povinnosti ve smyslu daňového řádu.

Čl. 5 Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 28. 2. kalendářního roku.

Čl. 6 Závěrečná ustanovení

 1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Bělov č.1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 28. prosince 2012.
 2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2014
Josef Štourač, místostarosta Jiří Přecechtěl, starosta

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Poplatky, ’15
Poplatky, ’15

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.